Obama, president van de Nieuwe Tijd

<

 

Origineel

 

 

Op dinsdag 20 januari 2009 werd Barack Hussein Obama ingezworen als de 44e president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij werd ingezworen door John Roberts, opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof. De eedaflegging verliep niet geheel vlekkeloos omdat Roberts struikelde over de plechtige woorden van de eedaflegging, waardoor ook de wel bespraakte Obama stokte in zijn doorgaans vloeiende woordenstoom. Op 21 januari werd het feestje dan ook nog eens dunnetjes overgedaan in het Witte Huis om alle bezwaren tegen een eventuele onwettige eedaflegging weg te nemen. Dit keer echter schitterende de pers door afwezigheid en stonden Obama en Roberts in de ‘Kaarten kamer’ (eng: Map Room) oog in oog met Benjamin Latrobe wiens portret boven de schouw hangt. Latrobe is de grote architect van het Capitool in Washington. Saillant detail is dat Latrobe een vrijmetselaar was en Obama dus zijn eed aflegde ten overstaan van deze vrijmetselaar. Een ander opvallend detail is dat Obama bij de tweede eedaflegging geen Bijbel gebruikte! De vorige dag nog vormde de Bijbel waarmee de 16e president Abraham Lincoln ingezworen was een belangrijk ceremoniële attribuut bij de officiële publieke eedaflegging.


610x.jpg
Bijbelloze eedaflegging Obama 21 januari met vrijmetselaar
Benjamin Latrobe op de achtergrond.

Als de eerste eedaflegging al niet constitutioneel rechtsgeldig zou zijn, hoe moeten we deze tweede eedaflegging dan evalueren? Loge nummer 7 (Singleton Loge) in Washington organiseerde ter gelegenheid van Barack’s beëdiging een inauguratie bal voor vrijmetselaren. Op de website singletonlodge.org is te lezen dat ze de allereerste vrijmetselaarsloge zijn die ter gelegenheid van de inauguratie van een president een bal organiseren. Opmerkelijk dus dat men juist de inauguratie van Obama aangrijpt om een bal te organiseren.

masonic_ball_announcement


Het is een bekend feit dat de eerste president van de Verenigde Staten George Washington een grootmeester vrijmetselaar was. In 1788 trad hij toe als grootmeester van de Alexandria loge in Washington D.C. Het is ook George Washington geweest die de eerste hoeksteen van het Capitool legde. Het leggen van de hoeksteen is een belangrijk maçonniek ritueel en stampt af van het gebruik uit de oudheid om de hoekstenen van de tempel zo te plaatsen dat deze gezien vanuit het centrum van de tempel uitlijnde met de zomer en winterzonnewende zon. De tempel zelf werd op het oosten gericht zodat de zon tijdens equinoxen het centrum verlichte. Op deze manier konden de priesters uit de oudheid die ingewijd waren in de astronomische wetenschap precies de jaarlijkse beweging van de zon volgen.

Het is dan ook niet verassend te ontdekken dat ook het Capitool precies op het oosten gericht is. Dit zijn de eerste voortekenen dat de inrichting van de regeringsgebouwen en plattegrond van Washington D.C. volgens astronomische maçonnieke ontwerpen gebouwd zijn. Zo werd ter nagedachtenis van grootmeester vrijmetselaar George Washington bijvoorbeeld het Washington Monument gebouwd. Het Washington Monument is een obelisk opgetrokken uit marmer, graniet en zandsteen met een hoogte van maar liefst 169 meter en is de hoogste obelisk ooit gebouwd. De obelisk is in de vrijmetselarij een belangrijk object omdat het astronomisch de zon en esoterisch de Egyptische zonnegod Ra uitbeeldt. De astronomische kennis uit de oudheid staat dan ook centraal in de vrijmetselarij zo schrijft de 32e graad vrijmetselaar Robert Hewitt Brown in zijn boek ‘Stellar Theology and Masonic Astronomy’ uit 1882. Volgens Brown vormt de astronomie in de vrijmetselarij een ‘allegorie die door het gebruik van symbolen en emblemen onderwijst over de eenheid van God en de onsterfelijkheid van de ziel’.


http://www.keyofsolomon.org/images/Washington%20Memorial.jpg

Washington Monument obelisk is maar liefst 169 meter hoog!

Niet alleen George Washington maar ook veel van zijn opvolgers waren veelal vrijmetselaar en/of lid van andere geheime genootschappen. Ex-president George W. Bush samen met zijn vader George Herbert Walker Bush waren beiden lid van ‘Skull and Bones’, een geheim genootschap verbonden aan Yale University. Geruchten op het Internet beweren nu dat ook Barack Obama vrijmetselaar zou zijn en lid zou zijn van de zwarte Prince Hall vrijmetselaarsloge. Harde bewijzen voor deze stelling zijn er echter niet, maar het is ook niet geheel uit te sluiten.
Vrijmetselaar of niet, Obama bevindt zich in het hol van de leeuw van de vrijmetselarij in de Verenigde Staten. De stad Washington D.C. is door de eeuwen heen een bolwerk van de vrijmetselarij geweest en het is een bekend gegeven dat in het stratenplan achter het Witte Huis een esoterische pentagram gebruikt is, een feit dat met Google Earth tegenwoordig eenvoudig te verifiëren valt. Zoals we in dit artikel zullen aantonen is dit niet de enige maçonnieke invloed in de architectuur van Washington DC.

Ook de inauguraties van presidenten zelf zijn naar mijn mening beïnvloed door het broederschap der vrijmetselaren omdat ze een belangrijk maçonniek astronomisch karakter hebben. Vrijwel de meeste inauguraties van presidenten vonden namelijk plaats op 4 maart met uitzondering van de eerste inauguratie van George Washington dat zich voltrok op 30 april 1789. Op deze dag rees Venus bij dageraad precies gelijk met de zon. De volgende inauguraties vonden vanaf 1793 t/m 1933 steevast plaats op 4 maart, enkele uitzonderingen daargelaten. Om de acht jaar beginnend met de inauguratie van John Adams in 1793 betekent dit dat Venus als Ochtendster rees tijdens deze inauguraties. Het rijzen van de planeet Venus vlak voor zonsopkomst als Ochtendster is een belangrijk astronomische gebeurtenis uit de oudheid die in vrijmetselaarskringen nog steeds een belangrijke rol speelt in de initiatierituelen zoals Filips Coppens beschrijft in ‘De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel’. Tegen de jaren dertig van de vorige eeuw was het rijzen van Venus van 4 maart naar 8 maart opgeschoven, waardoor Venus als Ochtendster niet langer waarneembaar was tijdens inauguraties. Een nieuwe astronomisch belangrijk object werd ter vervanging van Venus gevonden in de ster Sirius. De inauguraties van na 1933 vonden dan ook niet langer plaats op 4 maart maar op 20 januari te beginnen met de inauguratie van Franklin D Roosevelt op 20 januari 1937. Deze datum wijziging werd vastgelegd in het 20e Amendement van de Amerikaanse grondwet.

Op 20 januari rijst de ster Sirius als Avondster in Washington D.C., dat wil zeggen Sirius verschijnt in het oosten net boven de horizon kort na zonsondergang. Het kan geen toeval zijn dat twee zo belangrijke hemellichamen als Venus en Sirius uit de rijke mythologische overleveringen van de oudheid als Avond of Ochtendster rijzen tijdens presidentiële inauguraties.

De planeet Venus werd in de oudheid met de moeder godinnen Iananna en Astarte geassocieerd, terwijl de Egyptische maagdelijke moeder Isis werd geassocieerd met de hondster Sirius (Sothis). Het rijzen van Sirius als Ochtendster rond de zomerzonnewende in het oude Egypte markeerde het begin van de overstroming van de Nijl, de bevruchting van het land en het begin van het nieuwe jaar. Beide hemellichamen zijn dan ook zeer belangrijke hemellichamen voor de vrijmetselaren.

Barack Obama koos ervoor om zijn inauguratie aan te vangen met een groot feest op zondag 18 januari op Lincoln Memorial in Washington. Vanaf Lincoln Memorial gezien ligt de obelisk pal in het oosten op lijn met het Capitool. Vlak voor de obelisk ligt een langwerpige vijver die in het Engels de ‘Reflecting Pool’ genoemd wordt omdat de obelisk weerspiegeld wordt in het water van deze lange waterstraat.

hbobg_v3_free.gif
We Are One concert, 18 januari 2009

Omdat het in Washington allemaal draait om astronomie is het ook niet verwonderlijk dat ook de Onafhankelijkheidsdag van de Verenigde Staten niet vergeten is. Op 4 juli namelijk wanneer de zon de hoogte bereikt heeft van de top van de obelisk (op een hoogte van 8 ° 36’ boven de horizon gezien vanaf Lincoln Memorial), staan de zon, het Capitool en Jefferson Memorial precies op één lijn. Deze uitlijning die alleen op 4 juli (Onafhankelijkheidsdag) waar te nemen is kan geen toeval zijn. Washington is zorgvuldig door de vrijmetselaars ontworpen zo lijkt het om deze belangrijke dag voor de Verenigde Staten ook astronomisch te verankeren.


4th July.jpg

Het wordt nog interessanter wanneer blijkt dat op de winterzonnewende dag (21 december) er wederom een uitlijning plaatsvindt. Dit maal staat de zon wanneer deze net boven de obelisk uitkomt na zonsopkomst precies in lijn met Jefferson Memorial en Lincoln Memorial. Een duidelijkere maçonnieke invloed voor het ontwerp van de plattegrond van Washington waarbij de obelisk als ultiem zonnesymbool centraal staat, kunnen we niet geven.

Winterzonnewende uitlijning.jpg

Merk op dat de zon boven de rivier staat.

Terug naar de inauguratie van 20 januari wanneer Sirius rijst als Avondster. Zijn er nog meer astronomische aanwijzingen die belangrijk zijn? Niet alleen is dit de dag van het jaar dat Sirius in Washington het langst zichtbaar is aan de avondhemel, het is ook de dag dat kort na zonsondergang exact de kruising van de ecliptica en de Melkweg zichtbaar wordt in oostelijke richting! Gezien vanuit Lincoln Memorial staat de kruising van de ecliptica en de Melkweg recht boven de obelisk. Het lijkt alsof de punt van de piramide als een gigantisch aanwijsstok wijst naar deze bijzondere kruising.

Lezers van mijn artikelen die ik eerder schreef m.b.t. dit onderwerp weten inmiddels dat de kruising van de ecliptica en de Melkweg exact het punt is waar de zon staat tijdens de zonnewenden in het tijdperk rond 2012 (tussen 1978-2017). Het markeert een Grote Galactisch Conjunctie (Smelyakov-Wicherink) waarbij de zon na 26.000 jaar wederom op de galactische equator van de Melkweg staat tijdens een zonnewende. Het markeert het begin en einde, de alfa en omega van de precessie cyclus en om die reden het begin van een nieuwe 26.000 jarige cyclus, het ´Einde der Tijden´ en het begin van een Nieuwe Tijd. John Major Jenkins heeft de samenstand van de zon met de Melkweg op de winterzonnewende van 2012  ‘Galactische Uitlijning’ (eng: Galactic Alignment) genoemd.

De ironie wil dat als het aan de eerste architect voor het stratenplan van Washington Pierre L’Enfant gelegen had, het gebied dat direct achter de obelisk gelegen is, gezien vanaf Lincoln Memorial, vandaag de dag ‘Jenkins Hill’ geheten zou hebben. Ten tijden dat L’Enfant de layout voor Washington begon te ontwerpen in 1791 werd het hedendaagse ‘Capitol Hill’ namelijk vernoemd naar de eigenaar Jenkins van dit gebied die er vee op liet grazen.


18 january 2009.jpg
Terwijl Sirius rijst als Avondster staat de kruising van ecliptica en de Melkweg recht boven de obelisk die weerspiegelt in het water de zon op Melkweg symboliseert.

Dit is dus het wonderlijke astronomische schouwspel dat Barack Obama te zien kreeg kort na zonsondergang tijdens het ‘We Are One’ festival op 18 januari: Sirius als Avondster samen met de kruising van de galactische equator en de Melkweg recht boven de obelisk die weerspiegeld wordt in de vijver! Wat een wonderlijk schouwspel met een gigantische astronomische maçonnieke symboliek wanneer we beseffen dat de reflectie van de obelisk in de vijver precies de conjunctie van de zon met de Melkweg voorstelt. De oude Egyptenaren beschouwden de rivier de Nijl namelijk als de tegenhanger op aarde van die grote rivier aan de hemel, de Melkweg. Het is dan ook geen toeval dat de obelisk van Washington aan de voet van deze langgerekte vijver gebouwd is die de Melkweg moet voorstellen.


http://www.keyofsolomon.org/images/Reflecting%20Pool.jpg

Obelisk weerspiegelt in het water, metafoor voor de zon (obelisk)
op de Melkweg (vijver)

Het is tevens geen toeval dat de obelisk ingesloten ligt tussen de Potomac en de Anacostia rivier die samen de ‘Nijl delta’ van Amerika vormen. Gezien vanuit Lincoln Memorial staat de winterzonnewende zon precies boven de Potomac rivier (zie afbeelding van de winterzonnewende uitlijning) en bevindt de Anacostia rivier zich recht achter de obelisk. In navolging van Washington zijn ook in London, New York, Parijs en Rome de obelisken (naalden van Cleopatra) geplaatst aan de oever van de rivieren die door het hart van deze steden stromen.

Wat Obama te zien kreeg op zondag 18 januari is dus het punt waar de zon tijdens de zomerzonnewende zal staan (21 juni) tijdens de jaren van een Grote Galactische Conjunctie (tussen 1978-2017). Enkele uren voordat dit astronomische schouwspel opgevoerd werd refereerde Obama niet alleen aan de obelisk in zijn toespraak vanaf Lincoln Memorial, maar ook aan de Reflecting Pool. Dit waren de exacte hoopvolle woorden die Obama sprak:

What gives me hope is what I see when I look out across this mall. For in these monuments are chiseled those unlikely stories that affirm our unyielding faith -- a faith that anything is possible in America. Rising before us stands a memorial (de obelisk!) to a man who led a small band of farmers and shopkeepers in revolution against the army of an empire, all for the sake of an idea.

Directly in front of us is a pool (Reflecting Pool) that still reflects the dream of a King (Martin Luther King), and the glory of a people who marched and bled so that their children might be judged by their character's content.

And yet, as I stand here today, what gives me the greatest hope of all is not the stone and marble that surrounds us, but what -- what fills the spaces in between. It is you --

De droom van Marin Luther King voor een Nieuwe Tijd waarin de mensheid samenkomt en werkelijk één zal zijn, waarbij ras, religie en afkomst niet meer uitmaakt, weerspiegelt niet alleen de gedachte achter het ‘We Are One’ concert ter gelegenheid van inauguratie van Obama, maar vormt de kern van de voorspellingen voor 2012 waarin de mensheid een andere koers gaat varen om afscheid te nemen van het egotijdperk.

President Barack Obama is de president die ons door het 2012 tijdperk gaat loodsen omdat Obama op het tijdstip van het aflopen van de Maya kalender op 21 december 2012 wanneer de zon na 26.000 jaar weer op de Melkweg staat als president en machtigste man ter wereld in functie zal zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Obama uitgerekend Lincoln Memorial uitkoos voor zijn inauguratie feest op 18 januari. Het zal ook wel geen toeval zijn dat het logo van Obama’s verkiezing de rijzende zon is.

obama

Of Obama zelf een vrijmetselaar is of niet doet hierbij niet ter zake, zijn broeders vrijmetselaren die hem omringen laten niets aan het toeval over en weten precies wat ze doen wanneer ze een feestje organiseren. Dat doen ze namelijk al eeuwen lang in afwachting van dat ene grote feest ….

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2009

Home: www.soulsofdistortion.nl