Het verloren symbool
Dan Brown

 


Vertaling van de originele versie in het Engels op de website WWW.KEYOFSOLOMON.ORG

 

Introductie

Op 15 september 2009 komt Dan Brown’s nieuwe boek getiteld ‘The Lost Symbol’ uit. De Nederlandse vertaling ‘Het Veloren Symbool‘ volgt op 30 oktober 2009. Het boek zal zijn lezers ongetwijfeld veel stof tot nadenken geven. Het heeft zes jaar geduurd voordat dit nieuwe boek het daglicht te zien kreeg. De reden zou zijn dat er veel onderzoek is gestoken in deze opvolger van de Da Vinci Code. Hoewel niemand in detail op het moment van dit schrijven weet waar het boek over zal gaan, is wel al vast komen te staan dat het verhaal zich zal toespitsen op de ‘sleutel van koning Salomo’, de vrijmetselarij en de inrichting van de Amerikaanse hoofdstad Washington.

Op het moment van dit schrijven (9-9-2009) zijn alleen de uitgiftedatum van het boek en de boekomslagen (covers) van de Amerikaanse en Engelse uitgaven bekend, maar we kunnen er zeker van zijn dat zowel deze uitgiftedatum als de boekomslagen geheime informatie bevat over het ‘Verloren Symbool’. In dit artikel zullen we op deze zaken ingaan en laten zien hoe deze gecodeerde esoterische informatie waarschijnlijk gebruikt gaat worden in het boek. Zelfs wanneer weinig of geen van de onderwerpen van dit artikel uiteindelijk in Dan Brown’s boek aan bod komen, zijn we van mening dat dit artikel nog steeds opzienbarende en intrigerende informatie bevat die supplementair en/of parallel kan lopen met wat Dan Brown gaat schrijven over onderwerpen als het christendom, de sleutel van koning Salomo en het ontwerp van de stadsplattegrond voor Washington DC door vrijmetselaren. We zullen in de rest van dit artikel op al deze onderwerpen ingaan en er onze visie over toelichten.

 

HET VERLOREN SYMBOOL BOEKOMSLAG

We zijn van mening dat het zeer waarschijnlijk is dat Dan Brown het onderwerp van de precessie van de equinoxen en haar geheime inbedding in de Christelijke esoterie als onderwerp zal bespreken in zijn boek. De reden hiervoor is dat het Egyptische symbool voor de zon afgebeeld staat op de cover van de US uitgave van ‘The Lost Symbol’. Dit symbool is een punt in een cirkel en stelt de zonnegod Ra voor. Het is een bekend symbool binnen de vrijmetselarij. De punt in de cirkel bevindt zich in de letter O van DA VINCI CODE.

Als tweede reden is de eerste oorzaak van de precessie van de equinoxen, de gekantelde aardas, 23,5 graad uit het lood t.o.v. de ecliptica (virtuele baan van de zon om de aarde) terug te vinden in de boekomslag van de US uitgave. De titel bevat namelijk cursieve tekst en het ‘toeval’ wil dat de hellingshoek van dit cursieve schrift precies 23,5 graad is. Dit is ook waar voor de hoek van de lijnen in de letters V en A van DA VINCI CODE.

Deze aanwijzingen die vrijgegeven worden in de US cover doen ons sterk vermoeden dat Dan Brown zich heeft laten inspireren door werk van Gary Osborn en dat het boek zal gaan over de oude esoterische astronomische kennis over de ‘precessie van de equinoxen’ dat is ingebed in het christendom.  

The Lost Symbol US cover
Alle blauwe lijnen maken een hoek van 23,5 graad t.o.v. een horizontale dan wel verticale lijn

US cover van het ‘Verloren Symbool’, de blauwe lijnen staan onder een hoek van 23,5 graad en lopen parallel met de hellingshoek van ‘a novel’ en ‘author of’. De hoek treffen we ook aan in de letters A en V van DA VINCI CODE (de reden waarom mogelijk hoofdletters zijn gebruikt). De cirkel met de punt in het word CODE representeert de zonnegod Ra.

Dan Brown’s ‘Verloren symbool’ is vermoedelijk de ‘sleutel van koning Salomo’ omdat dit de werktitel was van het boek. Wij onderzochten de ‘sleutel van koning Salomo’ op onze website www.keyofsolomon.org en u kunt dan ook onze interpretatie van de betekenis van de ‘sleutel van koning Salomo’ vinden op deze website. .

Hoewel speculatief, postuleren we dat het meest belangrijke ‘Verloren Symbool’ niet de ‘sleutel van koning Salomo’ zelf is maar het ‘achtpuntige kruis dat terug te vinden is in de sleutel van koning Salomo’. Wij suggereren dat het achtpuntige kruis een symbool is van de Grote Galactische conjunctie die zich voordoet aan het ‘Einde der Tijden’ in het tijdvlak 2012. In christelijk tradities is deze astronomische gebeurtenis beter bekend als het ‘Einde der Tijden’.

Het ‘verloren symbool’, het achtpuntige kruis treffen we wereldwijd in kerken in overvloed aan. Zeer recent ontdekten we overtuigend nieuw bewijs dat suggereert dat het ‘verloren symbool’ verband houdt met de christelijke eindtijd doctrine zoals we zullen toelichten in dit artikel.

 

UITGIFTEDATUM EN HET WARE KRUIS

We zijn van mening dat de uitgiftedatum van Dan Brown’s laatste roman niet willekeurig gekozen is, maar dat het een belangrijke aanwijzing vormt over de inhoud van het boek. De 15e september in de Gregoriaanse kalender is de dag van de ‘Heilige Kruisverheffing’ (13, 14, en 15 september). We schreven eerder over de betekenis van de ‘Heilige Kruisverheffing’ ofwel de dag van het ware kruis. Officieel is de dag van de ‘Heilige Kruisverheffing’ 14 september, maar dit feest wordt over 3 dagen gevierd. De 15e september is officieel het feest van ‘Onze Lieve Vrouwe van Smarten

15 september levert numerologisch een bijzonder esoterisch getal op: 15-09-2009 = 15 + 9 + 9 = 33, het nummer van de hoogste graad binnen de Schotse Rite der Vrijmetselaren. Het is denkbaar dat voor 15 september i.p.v. 14 september is gekozen vanwege deze ‘dubbele’ symboliek.

In het Latijn heet de dag van de ‘Kruisverheffing’ ‘Exaltatio Sanctae Crucis’ (letterlijk ‘oprichting van het heilige kruis’). We zullen in dit artikel aantonen wat het oprichten van het Heilige Kruis betekent in astronomische begrippen. Het ‘ware’ kruis waar Christus aan stierf werd teruggevonden door Helena Augusta, de moeder van keizer Constantijn de Grote. Ze bouwde de ‘Heilige Grafkerk’ of Verrijzeniskerk in Jeruzalem. De dag van het ‘ware kruis’ werd in het vervolg de dag dat deze kerk ingewijd werd te weten op 13 september 335 n. Chr. De datums 13, 14 en 15 september worden nog steeds gevierd als het feest van de ‘Heilige Kruisverheffing’ ofwel de dag van het ‘ware’ kruis van Christus.

Zowel de  ‘Kruisverheffing’ als het ‘ware’ kruis heeft een astronomische bijbetekenis zoals we zullen aantonen in dit artikel. We speculeerden al eerder dat Helena, de moeder van Constantijn de Grote, in werkelijkheid niet het originele kruis terugvond in Jeruzalem waar Christus aan gestorven is, maar in werkelijkheid de heidense astronomische oorsprong van het kruis ontdekte, inclusief de oorsprong van het christendom zelf. Haar zoon Constantijn de Grote legde vervolgens de stevige fundering onder de Katholieke Kerk tijdens het eerste concilie van Nicea in 325 n. Chr. Vervolgens gaf hij opdracht om de heidense wortels die de oorsprong van het christendom zouden kunnen verraden uit te roeien. Hoewel de exoterische wortels werden uitgeroeid, zijn de esoterische wortels bewaard gebleven.

Tot op de dag van vandaag is deze geheime, esoterische en occulte informatie die de afkomst van de kerk verhult nog zichtbaar in vele kerken en kathedralen. De waarheid is dat het christendom afstamt van de heidense zonneverering cultus van oude beschavingen die het geprobeerd heeft met vuur en zwaard te bestrijden vanaf de begindagen van het christendom. Deze oude heidense culturen aanbaden zonnegoden en waren de schatbewaarders van de tijd (ze traceerden de beweging van de zon langs de 12 dierenriemtekens, veroorzaakt door het fenomeen ‘precessie van de equinoxen’). Centraal in deze heidense religies stond de zonnegod die geboren was uit een maagdelijke moeder op de dag rond de zonnewende (25 december). Deze zonnegoden stierven net als Christus aan het kruis rond de lente equinox. De auteurs Timothy Freke en Peter Gandy hebben deze opvallende parallellen tussen de voorlopers van Christus (Osiris, Dionysis, Attis, Adonis, Mithras en nog talloze anderen) en het christendom opgetekend in het boek ‘The Jezus Mysteries, was the original ‘Jesus a pagan God?’.

Wat de auteurs van dit artikel vonden tijdens hun onderzoek ondersteund de thesis die naar voren wordt gebracht door Timothy Freke en Peter Gandy;  het christendom is ontstaan uit de as van de heidense zon aanbiddende religies, deze heidense wortels werden systematisch vernietigd zodat een ‘nieuwe’ religie kon ontstaan tijdens het dagen van het Vissen tijdperk. Het christendom is verre van origineel en heeft zowat ieder aspect van het levensverhaal van Christus zoals opgetekende in het Nieuwe Testament geleend van veel oudere heidense mythes zoals Timothy Freke en Peter Gandy overtuigend aantonen in hun boek.

De auteurs stellen daarom dat het ‘ware kruis’ dat vereerd wordt op de dag van de ‘Kruisverheffing’ niet het kruis is waar Christus aan gestorven is, maar dat dit kruis niets anders is dan het zodiak kruis gevormd door de sterrenbeelden Leeuw, Stier, Waterman en Schorpioen. Bewijs voor deze stelling bestaat er omdat deze kennis nog steeds uitgedragen wordt in kerken vandaag de dag:


True Cross.jpg 
‘Ware Kruis’ kathedraal van Lisieux, Frankrijk

True Cross2.jpg
‘Ware Kruis’, Basiliek Notre Dame d’Ouvres La Delivrande, Frankrijk

In kerken keren deze vier dierenriemtekens telkens terug en worden geassocieerd met het ‘Laatste Oordeel’ aan het ‘Einde der Tijden’.

Judgement Day.JPG
Jezus, tijdens het Laatste Oordeel wordt vaak afgebeeld op het timpaan boven de ingang van kerken en kathedralen. Merk links de leeuw op (sterrenbeeld Leeuw), de stier rechts (sterrenbeeld Stier), de engel links (Waterman) en de adelaar rechts (Schorpioen).

De vier evangelisten, Lucas, Johannes, Matheus en Marcus worden op identieke wijze geassocieerd me deze vier dierenriemtekens.

JohnLukeMarkMatthew
Marcus= Schorpioen (Adelaar),Lucas= Stier,              Johannes= Leeuw, Mattheus = Waterman

Er kan geen twijfel over bestaan dat het kruis geassocieerd word met zonaanbidding omdat het geassocieerd wordt met de zon in vele christelijke occulte symbolen.

Cross of the Sun.JPG  Cross of the Sun 2.JPG
‘Kruis in de zon’, symboliseert dat het Christelijke kruis een zodiak kruis is

Keizer Constantijn de Grote die een zeer belangrijke rol speelde in de vorming van de moderne christelijke kerk zag in zijn droom een ‘kruis in de zon’ en dit symbool werd het Chi-Rho symbool van het christendom.

Chi-Rho.JPG

Jezus, tijdens het Laatste Oordeel in een Vesica Pisces (Vissentijdperk symboliserend) omgeven door de vier tekens van de dierenriem, Leeuw, Stier, Waterman en Schorpioen met bovenaan de Chi-Rho. Kathedraal van Lisieux, Frankrijk.

De vier zogeheten ‘vaste dierenriemtekens’ van de zodiak die zo vaak in christelijke kunstuitingen wordt teruggevonden vormen een vierpuntig kruis in de dierenriem van 12 tekens. We hebben al eerder gepostuleerd dat dit kruis één van de twee kruisen is die rond 2012 samen gaan om het ‘Einde der Tijden’ te maskeren in de precessie cyclus.

We hebben het vierpuntige kruis dat gevormd wordt door Leeuw, Stier, Waterman en Schorpioen zoals de Ouden het kenden, het Galactische Kruis genaamd. Het zijn namelijk deze vier dierenriem tekens die heliakisch (wat wil zeggen voor zonopkomst) rijzen gedurende Grote Galactische Conjuncties. Om het preciezer uit te drukken, het Galactische Kruis wordt gevormd door snijpunt van de ecliptica en de galactische equator van de Melkweg (voor een heldere toelichting zie de publicaties en http://www.keyofsolomon.org/part1.php). 

Het komt hier op neer dat een Grote Galactische Conjunctie het samenvallen van twee kruisen in de dierenriem is, het eerste kruis is het eerder genoemde Galactische Kruis (in de oudheid aangeduid door de vier dierenriemtekens Leeuw-Stier-Waterman-Schorpieoen) en het tweede kruis, het equinox-solstitium kruis in de zodiak. Rond 2012 vervoegen beiden kruisen zich tot 1 enkel kruis (ze overlappen en/of vallen samen). M.a.w.  het achtpuntige kruis bestaande uit twee verschillende kruisen valt na 6480 jaar weer samen tot een enkel kruis. Hoewel we uitvoerig geschreven hebben over het achtpuntige kruis dat voorkomt in Christelijke occulte symboliek, vonden we nieuw en overtuigend bewijs voor onze stelling dat het achtpuntige kruis een symbool is voor het ‘Einde der Tijden’ ofwel de Grote Galactische Conjunctie.

Wij leven momenteel in een tijd waarin een Grote Galactische Conjunctie zich voordoet in de jaren tussen 1978-2017, ookwel het tijdvlak 2012 genaamd omdat deze Grote Galactische Conjunctie samenvalt met het aflopen van de Maya kalender op de winterzonnewende van 2012. Op de zonnewenden tussen 1978-2017 is er sprake van een Galactische Uitlijning. De zon staat op deze dag exact op de galactische equator van de Melkweg. Galactische Uitlijning is dan ook eenvoudigweg een andere perspectief van de Grote Galactische Conjunctie. In essentie is hier sprake van dezelfde astronomische gebeurtenis.

In een kleine basiliek dicht bij de kust van Frankrijk in d’Ouvres Delivrande ontdekten we een zeer intrigerend mozaïek op de grond voor het altaar. De vier dierenriemtekens van het Galactische Kruis staan afgebeeld op de hoeken van dit mozaïek. In het centrum staat ze zon met haar stralen afgebeeld. In de zon staat de Benu vogel ofwel Fenix afgebeeld.

De Benu vogel in het oude Egypte stond voor de ziel van de zonnegod Ra en werd geassocieerd met wedergeboorte en vernieuwing. Symbolisch representeert ze de dood en wedergeboorte van de zon in de precessiecyclus aan het ‘Einde der Tijden’. Of het een echte Benu vogel is of niet doet (Update 12-09-2009: Het blijkt een pelikaan te zijn) eigenlijk niet eens ter zake omdat de vogel in het mozaïek overtuigend met zelfopoffering, dood, vernieuwing en wedergeboorte geassocieerd kan worden. De vogel voedt immers haar nakomelingen met haar eigen bloed door zichzelf te doden door haar snavel in haar hart te prikken. Door deze daad kan haar kroost leven. Het is daarom vrijwel zeker dat dit symbool de dood en wedergeboorte van de zon symboliseert.

Benu bird.JPG

Basiliek, d’Ouvres Delivrande, Benu vogel in de zon afgebeeld offert zichzelf op zodat haar kroost kan overleven, het symboliseert de dood en wedergeboorte van de zon.

Wat we telkens aangevoerd hebben in ons werk is dat aan het ‘Einde der Tijden’ geloofden de Ouden dat wanneer de zon een volledige precessiecyclus heeft afgelegd van 26.000 jaar de zon zal sterven aan het zodiakkruis om vervolgens wedergeboren te worden voor de volgende cyclus van 26.000 jaar.

Wat deze afbeelding zo interessant maakt is dat de zon staat afgebeeld rond een achtpuntig kruis. Het eerste kruis is een blauw kruis bestaande uit een soort bloemen. Het tweede kruis is een rood kruis in de vorm van een boom met takken en bladeren. We suggereren dat dit ‘boomkruis’ het Galactische Kruis voorstelt omdat dit kruis uitlijnt met de vier ‘wit-in-geel ‘ kruisen op de hoeken van het motief. De vier dierenriemtekens buiten dit motief corresponderen vervolgens met dit vier ‘wit- in- geel ‘ kruisen (identieke oriëntatie op de vloer, zie afbeelding hieronder)

 8 pointed cross end of times.JPG

Vier vaste dierenriemtekens (Leeuw, Stier, Waterman en Schorpioen (arend)) op de buitenste rand. In het centrum de zon met de Benu vogel.  De tekst op de rand van het achtpuntige kruis luidt: Redemisti nos domine in sanguine tuo  =  U heeft ons verlost, Oh Heer, in Uw bloed.  Het is een tekst die voorkomt in de ‘litanie van het meest waardevolle bloed van onze Heer Jezus Christus’

(‘Litany of the Most Precious Blood of Our Lord Jesus Christ’)

Er is echter een nog veel overtuigendere reden om het ‘boomkruis’ te associëren met het Galactische Kruis. Het ‘boomkruis’ heeft namelijk een treffende overeenkomst met de Wereldboom of Yggdrassil uit de Noorse mythologie. Wetenschappers hebben in het verleden de Wereldboom die veelvuldig voorkomt in mondiale mythologieën gelijk gesteld aan de Melkweg. Het Galactische Kruis in onze theorie is het kruis dat gevormd wordt door de kruising van de ecliptica en de Melkweg.

We stellen daarom voor dat de het Yggdrasil kruis of ‘boomkruis’ het Galactische Kruis voorstelt omdat de wereldboom symbolisch met het Galactische Kruis geassocieerd kan worden. Het achtpuntige kruis zoals we consistent aangetoond hebben in ons werk is het gecombineerde kruis van twee overlappende vierpuntige kruisen, het Galactische Kruis en het Aard Kruis (equinox-solstitium kruis) dat rond 2012 zal samenvallen om zo de Nieuwe Tijd in te luiden (Einde der Tijden).

We waren dan ook niet verbaasd om christelijke esoterische symboliek aan te treffen in de basiliek de Notre Dame van Delivrande, omdat deze kerk een afbeelding bevatte van de zwarte Madonna (zwarte versie van Maria). Verschillende onderzoekers hebben er op gewezen dat de zwarte Madonna in wezen esoterisch staat voor de Egyptische mythologische figuur Isis, de moeder van de zonnegod Horus. Het christendom kopieerde slechts het concept van de maagdelijke conceptie van de zoon van God van de Isis mythologie. In de basiliek in Delivrande ontdekten we een glas in lood raam met daarin de twaalf dierenriemtekens. Centraal in dit raam staat ‘Maria’ afgebeeld, echter ze is niet Maria, maar de zwarte Madonna, Isis omdat ze uitgedost is met hoorns van Isis. In het oude Egypte werd Isis afgebeeld met twee hoorns op haar hoofd met daartussen de zon. In de vrijmetselarij staat Isis esoterisch voor de zon in het sterrenbeeld Stier.

.
Isis representeert de kruising van de ecliptica en de Melkweg in Tweelingen.

Wat we toevoegen aan deze observatie is dat tussen de hoorns van het sterrenbeeld Stier zich de kruising van de ecliptica en Melkweg bevindt in het sterrenbeeld Tweelingen. Dit is ‘toevallig’ de plaats waar de zon staat op de zomerzonnewende aan het Einde der Tijden in het tijdvlak 2012. Het is de tijd van een Galactische Uitlijning (zon op de galactische equator van de Melkweg. Het is de plaats waar de zon wedergeboren wordt in de 26.000 jarige precessiecyclus. Dus Isis stelt esoterisch de zon voor op de kruising van de ecliptica en de Melkweg tijdens de zomerzonnewende in het sterrenbeeld Tweelingen aan het Einde der Tijden.

We waren dan ook niet verbaasd om in het glas in lood raam de zon in Tweelingen aan te treffen.

Sun in Gemini
Roosraam Notre Dame Douvres La Delivrande,
Maria met hoorns (Isis) in het centrum, zon in Tweelingen
Plaats van de wedergeboorte van de zon op de zomerzonnende in het 2012 tijdvlak.

We vermoeden dat Dan Brown veel nieuwe zaken gaat vrijgeven over de oorsprong van het christendom en de zonnecultus adoratie waarop het gefundeerd is. We zouden verbaasd zijn wanneer Dan Brown de eindtijd doctrine van het christendom en het einde van de precessiecyclus waarop dit fenomeen gebaseerd is, zou gebruiken in zijn boek. Het is echter wel zeer aannemelijk dat Dan Brown het fenomeen van de precessie van equinoxen zal benoemen en de rol die het speelde in de religie van de Oude Egyptische beschaving. Kennis die in het geheim en op esoterische wijze zijn intrede deed in religies omdat de oude Egyptische priesters niet alleen de hoeders van de tijd waren, maar ook zeer bekwame astronomen waren, een feit dat door wetenschappers vandaag de dag nog steeds niet erkend wordt. Deze geheime wetenschap was alleen toegankelijk voor ingewijden en niet voor het gewone volk. Dit is dan ook de reden dat de wortels van de geheime genootschappen en de vrijmetselarij in Egypte gelegen is.

De auteurs ondersteunen het werk van Gary Osborn die in zijn werk heeft aangetoond dat christelijke kunst heimelijk de 23,5 graad inclinatie van de aardas codeert. De auteurs vonden zelf een rijkdom aan voorbeelden van deze vorm van christelijke kunst.

Zagreb cathedral 23,5 degrees Pantocrator

Links  Kathedraal van Zagreb, armen en hoofd van Christus maken een hoek van 23,5 graad. Merk op dat het kruis zelf een achtpuntig kruis is! Rechts: Christus afgebeeld als de Pantocrator, alle witte lijnen maken een hoek van 23,5 graden t.o.v. de ecliptica. Merk op hoe het achtpuntige kruis op de Bijbel zelf ook gekanteld is over een hoek van 23,5 graad.

De kanteling van de aardas t.o.v. het vlak van de ecliptica is de hoofdoorzaak van het feit dat we vier seizoenen kennen op aarde en ten tweede is het de oorzaak van het fenomeen van de precessie van de equinoxen (samen met het ‘tollen’ van de aardas om haar eigen as in een 26.000 jarige cyclus)

DSCN3679 
Kathedraal Bayeux

De kathedraal van Bayeux bevat een interessant beeld van een engel op een wereldbol met een gekanteld kruis de kanteling van de aardas uitbeeldend? Omdat het kruis dat ze vasthoudt esoterische het zodiak kruis voorstelt zoals we eerder aantoonden, vermoeden we dat hier occulte kennis doorgeven wordt d.m.v. dit beeld over de precessie van de equinoxen.

Bedenk dat dezelfde esoterische kennis via de 23,5 graad hoeken die we in de christelijke kunst terugvinden gebruikt is in het cursieve schrift op de cover van Dan Brown’s nieuwste boek.

 

KRUISVERHEFFING

Zoals we al eerder opmerkten heeft de dag van de ‘Heilige Kruisverheffing’ zeer waarschijnlijk een astronomische esoterische bijbetekenis.

Op de dag van de ‘Heilige Kruisverheffing’ staat de bisschop in het centrum van de kerk of kathedraal dat zich bevindt op de kruising van het schip en dwarsschip. Hij neemt het heilige kruis in zijn handen en heft het boven zijn hoofd terwijl het koor Kyrie Eleison zingt. Hij maakt hierbij driemaal het teken van het kruis met het heilige kruis in handen. Daarna buigt hij zich neer tot de grond en staat vervolgens op om het kruis wederom op te richten boven zijn hoofd. Dit is ook de reden waarom deze ceremonie de ‘Heilige Kruisverheffing’ genoemd wordt. Het kruis wordt van zijn horizontale positie op de grond opgericht tot zijn verticale positie precies zoals het kruis waarin Christus stierf opgericht werd voor zijn kruisiging. Deze ceremonie wordt in totaal vier maal herhaald in alle vier de windrichtingen.

De ‘Kruisverheffing’ onder het achtpuntige kruis dat de kruising van het schip en dwarsschip vormt symboliseert weliswaar exoterische het oprichten van het ‘ware kruis’ van de kruisiging, esoterische heeft het waarschijnlijk een astronomische betekenis. De exoterische betekenis van het oprichten van het kruis komt overeen met de twaalfde kruisgang van Christus wanneer het kruis uiteindelijk opgericht wordt zodat Christus aan het kruis genageld kan worden. Is het toeval dat de twaalfde kruisgang, de kruisiging zelf en de daarom volgende dood van Christus de dood van de zon lijkt te weerspiegelen wanneer de zon in de precessiecyclus alle twaalf dierenriemtekens heeft doorlopen (de twaalf kruisgangen zogezegd) om vervolgens de wederopstanding mee te maken en wedergeboren te worden nadat het gestorven is aan het kruis van de zodiak, het ware kruis?

DSCN3717  

De meeste kerken en kathedralen vormen d.m.v. hun schip en dwarsschip een reusachtig vierpuntig kruis. Op de kruising van het schip en dwarsschip bevat het plafond vaak een achtpuntig kruis. Kerken en kathedralen vormen dus zelf een vierpuntig kruis met op de kruising van schip en dwarsschip een achtpuntig kruis, exact zoals het achtpuntige kruis vaak afgebeeld wordt op het kruis van Christus.  Kathedraal van Bayeux Frankrijk.

Gedurende Grote Galactische Conjuncties wanneer de twee kruisen samenvallen, staat ofwel de equinox ofwel het solstitium as perfect vertikaal (opgericht) t.o.v. de galactische equator. De astronoom Nick Fiorenza heeft deze astronomische gebeurtenis die slechts vier maal tijdens een precessiecyclus van 26.000 zich voordoet ‘de verheffing van het Heilige Kruis’ genoemd. Dit gebeurt dus opnieuw in het tijdvlak-2012 (in de jaren tussen 1978-2017).

De verheffing van het kruis door de bisschop onder het achtpuntige kruis op het plafond zou daarom wel eens esoterische kunnen staan voor de verheffing van het ware kruis aan het ‘Einde der Tijden’ wanneer de equinox as perfect vertikaal komt te staan t.o.v. de galactische equator.

De Maya wetenschapper Linda Schele heeft het Maya scheppingsverhaal ontcijferd als de mythe die de beweging van de Melkweg aan de hemel volgt op de avond van 13 augustus 690 n.Chr, de datum van de toewijding van het kruis in Palenque. Centraal in het Maya scheppingsverhaal staat de ‘verheffing van de hemel’ of de Wakah Chan (opgeheven hemel) . De Wakah Chan afgebeeld op het ‘Tablet van het Kruis’ in Palenque stelt de Wereldboom voor volgens Schele; het dient geassocieerd te worden met de acht partities van de hemel en met de kruising van de Melkweg en de ecliptica. Tijdens zonsopgang op de ochtend van 13 augustus 690 n.Chr is volgens het Maya scheppingsverhaal de schepping volbracht wanneer de Melkweg perfect vertikaal staan t.o.v. de horizon. De ‘verheven hemel’ is tot stand gebracht.

Toeval of niet, maar de 15e september is de enige datum in Washington dat de Melkweg perfect vertikaal staat tijdens zonsopgang in onze tijd! De dag van de ‘Verheffing van het Heilige Kruis’  valt samen met de ‘verheffing van de hemel’ die een dergelijk belangrijke rol speelt in de Maya creatie mythe.

September15thDawn.jpg

De galactische equator staat perfect vertikaal tijdens zonsopgang op 15 september in Washington D.C.  De verticale lijn stelt de galactische equator voor.  (Starry Night Pro version 6)

 

Sleutel van koning Salomo: Kennis van de grote cyclus

Er bestaat veel discussie over hoe de sleutel van koning Salomo inpast in de roman van Dan Brown. Hoewel we intensief geschreven hebben over de sleutel van koning Salomo op basis van de informatie die we vonden in in dit oude document, zullen we nu een korte samenvatting geven van onze inzichten m.b.t. de sleutel van koning Salomo.


Solomon.jpg

Er is hier meervoudige symboliek in het spel, we zullen deze slechts kort opsommen. (we adviseren de lezer de volledige analyse hier te lezen om een compleet beeld te krijgen van de interpretatie die we hier aanbieden)

  • De centrale ster stelt onze zon voor.
  • De ‘lichtstraal’  eronder stelt de Melkweg voor. (m.a.w. de zon op de Melkweg) 
  • De halve cirkel tussen de ‘hellingen’ links en rechts symboliseert het Egyptische ‘akhet’ hiëroglief en laat zich vertalen als ‘horizon’.  Er zijn er twee van, een oostelijke en een westelijke horizon.
  • De sterren rond de rand stellen feitelijk een sequentiële puzzel van sterren voor, die wanneer eenmaal samengesteld het sterrenstelsel de Pleiaden voorstellen.
  • Het kleine kruis lijkt de laatste aanwijzing te vormen en is gerelateerd aan de precessie van de equinoxen.

Dus de aanwijzingen zijn tot dusver, zon op de Melkweg, oostelijke horizon en westelijke horizon, de Pleiaden en uiteindelijk het kleine achtpuntige kruissymbool. Eenmaal samengevoegd ontstaat het volgende beeld:

Er vinden vier Grote Galactische Conjuncties plaats in een precessiecyclus van 26.000 jaar. Twee ervan vinden plaats wanneer de equinox zon op de galactische equator staat (van de Melkweg) en de andere twee wanneer de zonnewende zon op hetzelfde kruispunt staat (kruising ecliptica en galactische equator). Doordat de aardas rondtolt gebeurd dit iedere 6700 jaar.

Tijdens de laatste Grote Galactische Conjunctie rond 4500 vChr, stond de lente equinox zon (centrale zon, akhet hiërogliefen, oostelijke en westelijke horizon) op de Melkweg (pilaar onder de zon) en de Pleiaden vormden de wegwijzer naar de zon op de galactische equator.

Het diagram hieronder laat de sequentie zien waarin de losse sterren aan elkaar geknoopt dienen te worden om het sterrenbeeld te vormen. Het uiteindelijke resultaat vormt het sterrenbeeld van de Pleiaden die naar het kruispunt van de ecliptica en de Melkweg wijst als ware het een aanwijsstok of wegwijzer.

PleiadesSilverGate-1ALARGE.jpg
  http://keyofsolomon.org/Pleiades%20starmap.php

Meer bewijs dat de Pleiaden als aanwijsstok voor dit doel gebruikt werden is te vinden in dit artikel over Stonehenge.  

De ontcijfering van het laatste achtpuntige kruis is als volgt:


SolomonA.jpg

  • Het kleine achtpuntige kruis lijkt de helling van de aarde t.o.v. de ecliptica te coderen. Merk de volgende belangrijke punten op:

  • De centrale ster valt precies in het vlak van de ecliptica precies waar het moet zijn om de zon voor te stellen.  Dit bevestigd dus ons vermoeden dat de ster in werkelijkheid onze zon is.

  • De symboollijnen met de dwarslijnen in het kleine kruis lijnt perfect uit met de lijn die de noord en zuid polen van ecliptica verbindt. (mogelijk dat de dwarsstrepen naar de polen verwijzen)

  • De overige twee lijnen van het kruis lopen opvallend parallel met de 23,5 graad helling van de aardas, de ‘precessie conus’ van de aarde.0020

Indien onze interpretatie correct is dan versterkt ieder gebruikt symbool in de sleutel van koning Salomon onze thesis. Dit symbool uit de sleutel van koning Salomo lijkt niet alleen kennis over te dragen over de Grote Galactische Conjunctie rond 4500 vChr, maar ook over de cyclische aard van dit fenomeen.

 

HOOFSTAD VAN DE NIEUWE WERELD

Het ‘Verloren Symbool’ zal zeer zeker ook gaan over de stichting door vrijmetselaren van de hoofdstad van de Nieuwe Wereld, Washington DC. De vraag waar de nieuwe hoofdstad zou moeten verrijzen werd voor het eerste gesteld in 1783. Onder de vele plaatsen die voorgedragen werden bevonden zich New York City, Philadelphia, Annapolis, Princeton en Williamsburg om er maar een paar te noemen. Er waren destijds veel geschilpunten zoals het feit dat de noordelijke staten geen hoofdstad in het zuiden wilde erkennen en visa versa. Er was zelfs een tijdje een overeenkomst die voorzag in de stichting van twee afzonderlijke hoofdsteden, maar uiteindelijk werd dit voorstel toch het jaar daarop verworpen.

De constitutionele conventie werd gehouden in 1787, het jaar waarin de grondwet werd ontworpen. De Verenigde Staten kwamen tot stand door de ratificatie van de grondwet in 1789. Met de ratificatie van de grondwet werd de noodzaak voor een officiële en permanente hoofdstad groter.

Het waren uiteindelijk Thomas Jefferson die de partijen bij elkaar bracht waardoor een akkoord over de hoofdstad bereikt werd. Het akkoord kwam er via de 'Assumption Bill' die met nipte instemming van beiden partijen behaald werd. De daaropvolgende 'Residence Act' gaf president George Washington de autoriteit op de precieze locatie aan te wijzen en de juiste opzichter voor het project aan te stellen.

De befaamde Franse architect Pierre L'Enfant maakte als eerste aan George Washington in 1789 zijn wens kenbaar om het ontwerp voor de hoofdstad te maken. Destijds liep de discussie nog over de exacte locatie van de hoofdstad.  L'Enfant's aspiraties moesten wachten tot 1791 met het passeren van de Residence Act.  Met zijn nieuwe toegekende zeggenschap stelde Washington al zeer snel L'Enfant aan als architect voor de nieuwe hoofdstad.

Thomas Jefferson schreef brieven aan L'Enfant waarin hij zijn wensen en doelen kenbaar maakten. Jefferson had een zeer bescheiden ontwerp voor de hoofdstad in gedachte en maakte een eerste schets voor de hoofdstad in maart 1791.

444px-Jefferson_sketch_of_washington_march_1791.jpg

Schets van Thomas Jefferson van de hoofdstad, maart 1791

Toen het ontwerp van de architect uiteindelijk gepresenteerd werd aan president Washington later dat jaar, was het duidelijk dat Pierre L'Enfant veel verhevener plannen voor de hoofdstad van de Nieuwe Wereld had.


752px-L'Enfant_plan.jpg

1792 revisie van Pierre L’Enfant’s, ontwerp voor de hoofdstad Washington D.C.

Pierre L'Enfant was een getalenteerde Amerikaanse architect en bouwkundige van Franse afkomst. Hij verliet de formele opleiding aan het Louvres in Parijs om als vrijwilliger te vechten voor de Amerikaanse revolutie. Pierre L'Enfant was sterk beïnvloed door de barokstijl tuinen van het Louvre en zijn vader was hofschilder aan het hof in Versailles. 

L’Enfant  liet zich voor zijn ontwerp voor de hoofdstad inspireren door het werk van Le Notre die de tuinen van Versailles ontworpen had als mede ook door Domenico Fonatana’s herontwerp van de stad Rome onder paus Sixtus V.

Deze laatste is zeer interessant want het was het herontwerp van de stad Rome onder Sixtus V dat initieel onze aandacht trok vorig jaar! Het was deze monumentale herinrichting van Rome met zijn vreemde plaatsing van bruggen, fonteinen en obelisken en de merkwaardige affiniteit met de stand van de zon op speciale tijden van het jaar waarover we schreven in dit artikel. (http://keyofsolomon.org/Pope%20Sixtus%20V.php)

We hebben aangetoond in dit artikel dat het herontwerp bedoeld was om een uit de oudheid stammende kennis over de precessie van de equinoxen te volgen. Precessie wordt veroorzaakt door het ‘wiebelen’ van de aardas waardoor de zon zich in 26000 jaar door alle 12 tekens van de dierenriem beweegt.

Culturen vanuit de Oudheid die hier kennis van hadden hebben deze kennis vastgelegd. Het lijkt erop dat het ontwerp voor de stad Washington D.C. ook deze kennis herbergt.

 

De Grote Piramide en de nulmeridiaan.

Iedereen kent de Grote Piramide van Gizeh. Er zijn echter weinig mensen die zich bewust zijn van de ongelofelijke precisie waarmee dit bouwwerk gebouwd is. (Als voorbeeld, het observatorium in Parijs is een van de meest nauwkeurig uitgelijnde bouwwerken van de wereld, en wijkt slechts 6 boogminuten van het Noorden af … De Grote Piramide echter, wijkt slechts 3 minuten af!) Nog minder bekend zijn de interne en externe functies. Om het kort te houden vermelden we slechts één van de functies en dat was dat de Grote Piramide diende als de nulmeridiaan in de Oudheid.

De nulmeridiaan is een lengtegraad lijn (lopend van Noord naar Zuid) die is gedefinieerd als 0 graden lengte. Het is een lijn die het mogelijk maakt om de lengtegraad van andere locaties op aarde uit te drukken t.o.v. dit referentiepunt. De keuze voor de nulmeridiaan is arbitrair en kan theoretische overal geplaatst worden. Meestal wordt een groot markeringspunt gebruikt. Onze huidige nulmeridiaan loopt door Greenwich in Engeland, maar dit was niet altijd het geval.

Thomas Jefferson heeft geprobeerd om een nieuwe nulmeridiaan gedefinieerd te krijgen die door het Witte Huis zou moeten lopen.

Hoewel Pierre L’Enfant oorspronkelijke van plan was om de nieuwe nulmeridiaan oostelijk van het Capitool te laten lopen, voorzag hij in zijn uiteindelijke schetsen een nulmeridiaan die door het Capitool zelf zou lopen. Toen Thomas Jefferson in 1804 president werd stelde hij voor dat de nulmeridiaan door het Witte Huis zou lopen. Dit punt werd gemarkeerd door een smalle granieten steen bekend als ‘Jefferson’s Pier’.

Er wordt door sommige onderzoekers gesteld dat de Grote Piramide gebouwd zou zijn door de overlevenden van Atlantis om kennis te bewaren. We kunnen dit niet met zekerheid weten en/of bewijzen, maar één ding is zeker, de Grote Piramide bevat veel kennis die zich niet eenvoudig laat verklaren. De auteurs van dit artikel kwamen het werk van Gary Osborn op het spoor die op een overtuigende manier aantoont dat de piramide ontworpen is om haar eigen plaats op aarde aan te wijzen.
http://www.freewebs.com/garyosborn/thepyramidcode.htm  Het is dankzij het werk van Osborn dat we in staat waren nieuwe inzichten te vergaren over de inrichting van de stad Washington.

Earth and Nile2.jpg

De aardas onder een inclinatiehoek van 23.5 graad t.o.v. de  ecliptica. (De rivier de Nijl is zichtbaar geaccentueerd).(Afkomstig van  http://www.freewebs.com/garyosborn/235degrees.htm)

Location of Great Pyramid 5.jpg
De locatie van de Grote Piramide op aarde, 90 graden geroteerd. http://www.freewebs.com/garyosborn/greatpyramidandaxis.htm

 

(Vergelijk dit diagram met de ontcijfering van de Key of Solomon hierboven)

 GreatPyr.jpg
De overlapping van beide diagrammen door beiden te centreren rond de Koningskamer geeft een perfecte match . Afkomstig van:   http://www.freewebs.com/garyosborn/greatpyramidandaxis.htm

De overlapping van beide diagrammen door beiden te centreren rond de Koningskamer geeft een perfecte match. De plaatjes spreken boekdelen en geheel voor zich. Hoe verbazingwekkend ook, deze uit hun context gehaalde plaatjes doen geen eer aan het gehele werk van Gary Osborn.

Kennelijk beginnen we nu pas kennis te begrijpen uit de Oudheid … hoe kan het dat anderen dit al lang wisten door de geschiedenis heen? Deze en andere informatie moet zijn doorgegeven door geheime genootschappen (vrijmetselaren en Tempeliers) en wel  duizenden jaren lang. De kennis werd doorgegeven aan ingewijden en het helpt ons nu om de meest curieuze kunstwerken, acties en architectuur in de geschiedenis te doorgronden.

De stichters van de Verenigde Staten (The Founding Fathers) waren zoals bekend vrijmetselaren en hadden zeker toegang tot deze kennis.

 

De nieuwe nulmeridiaan

Laat ons nu nog eens blik werpen op het actuele stratenplan van de stad Washington D.C. en zien wat e van de plannen van L’Enfant uiteindelijk gerealiseerd is.  Dit is de revisie van L’Enfant’s  uit 1792.  Het Witte Huis (toen nog het ‘president’s huis’ genoemd) en het Capitool worden aangegeven door groene stippen. De rode lijnen markeren de snijpunten en vormen een vierkant, de horizontale fundering.

 
(Merk op dat de originele breedte en lengtegraad staat aangegeven in de hoek linksonder).  De lengtegraad is 0: 0. en toont duidelijk aan dat de intentie voor de nulmeridiaan die dwars door de stad moest gaan lopen van het begin af aan aanwezig was.)

L'EnfantDots.jpg
Revisie van Pierre L’Enfant’s, ontwerp voor het Capitool van Washington D.C.

Het volgende diagram laat zien wat de boodschap lijkt te zijn van Washington D.C. 

NewL'EnfantPlanD.jpg

L’Enfant’s stadsplan met het model van de Grote Piramide hier overheen gelegd met Osborn’s ontdekking van de 23,5 graad lijnen in de Grote Piramide. Merk hoe exact de lijnen passen in het stratenplan van Washington DC. (Oorspronkelijk ontdekt door Gary Osborn)

De groene driehoek is het model van de Grote Piramide. De hellingshoek aan weerzijden is om en nabij 52 graden.  Merk op hoe goed dit past in het stadsplan! Er is zelfs zo lijkt het, bewuste een straat ter referentie gebruikt aan de linkerzijde (New Hampshire Avenue) met een hoek van 52 graden, die perfect overeen komt met de helling van de piramide. De hoofdstraten in het rood aangegeven maken allen hoeken van 23,5 graad en komen in het centrale deel van de piramide, ofwel de Koningskamer bij elkaar. De Koningskamer correspondeert met het Witte Huis!

 De nulmeridiaan van de Nieuwe Wereld ter eer en glorie van de ‘oude’.

Het is ook geen toeval dat de gewenste nulmeridiaan van de Nieuwe Wereld in een smalle landstrook valt ookwel  ‘Gods lengtegraad’ genoemd en die een fundamentele rol blijkt te spelen bij de totstandkoming van onze moderne Gregoriaanse kalender.

Het volgende plaatjes is een satelliet afbeelding van Washington D.C. zoals het uiteindelijk gebouwd is en er vandaag de dag uitziet. Let op de lay-out van het stratenplan, het Witte Huis en het Capitool.

BrownCapitol8.jpg
Satellietfoto van Washington D.C. (GoogleEarth)

Laten we nu het zelfde piramide schaalmodel nemen en zien wat er van L’Enfant’s plannen terecht gekomen is.

WashingtonStreetFinal.jpg

Washington D.C. met hetzelfde Grote Piramide model  (GoogleEarth) met daarover heen gelegd Osborn’s Grote Piramide met de 23,5 graad lijnen.

De Grote Piramide komt niet perfect overeen maar komt zeer dichtbij, zeker wanneer we bedenken dat de stad een oppervlakte heeft van 70 vierkante mijlen!

Merk op hoe de hellingshoek van de piramide overeenkomt met de meeste linker straat, New Hampshire Avenue.  Alle hoofdstraten die naar het Witte Huis leiden maken hoeken van 23,5 graad. Dit zelfs terwijl zowel Rhode Island als Massachusetts Avenues niet eens bij het Witte Huis uitkomen, maar zie hoe ook deze straten 23.5 graad lijnen vormen. Zelfs ‘Arlington Memorial Bridge’ in de hoek linksonder die over de rivier Potomac loopt, loopt mooi parallel met een 23,5 graad lijn.

Een opmerkzame lezer zal het zijn opgevallen dat de straat die van het Capitool naar het Witte Huis loopt (blauwe lijn linksonder) licht afwijkt van de 23,5 graad lijn zoals het geval is voor alle overige straten.*

*De opvallende afwijking van L’Enfant’s originele plan maakte een zeer belangrijke uitlijning mogelijk die samenhangt met de geboorte van de ster Sirius aan de horizon zoals we hieronder zullen zien.

Wanneer we de plaatjes hierboven vergelijken dat lijkt het erop dat deze eerder genoemde afwijking van 23,5 graad bewust toegevoegd is aan Pierre L’Enfant’s plannen voor de plaatsing van het Capitool.

Objectief gezien, zouden er meerdere reden kunnen zijn voor de verplaatsing van het Capitool zoals funderingsproblemen of logistieke redenen. Maar wat is de kans dat het Capitool verplaats is zodanig dat het nu samen met het Witte Huis uitlijnt met de geboorte van de ster Sirius?

Het lijkt erop dat meer dan één van de architecten esoterische kennis bezat.

Tot slot is het interessant op te merken dat Gary Osborn een mathematische code op een schaal van 1/16e ontdekt heeft voor de geometrie van de Grote Piramide zelf.Kan het afgedaan worden als toeval dat de straat die van het Witte Huis naar de top van de piramide loopt toevallig 16t Street heet?

Washington16thStreet2.jpg

16th Street in het statenplan van Washington (GoogleEarth)

 

‘Lost Symbol’ boekomslagen

Er zijn twee versies van ‘The Lost Symbol’ cover die tot op heden bekend zijn gemaakt aan het publiek. Een ervan is de US (United States) versie (zie plaatje aan het begin van dit artikel), de andere is de UK (United Kingdom) versie.

Wat opvalt in de US cover zijn het grote waszegel, de diagonale traan en de het Capitool gebouw.

BrownCoverOsborn3.jpg

Overlay Osborn’s diagram van de Grote Piramide op de US versie van de ‘The Lost Symbol’
( http://www.freewebs.com/garyosborn/thepyramidcode.htm)

De basis van de piramide staat boven op de tekst en de ‘traan’ volgt de helling van de piramide, genoeg om er naar te verwijzen in ieder geval. Merk op hoe de top van de piramide precies in lijn ligt met de top van de ‘33’ piramide in de zegel. Merk op hoe de rode equatorlijn die precies door de Konings en Koninginnekamer loopt doorloopt tot de linkerbovenhoek van het boek.

De rode lijn die de ‘33’ piramide doorkruist loopt naar de ander hoek van het boek. De blauwe lijnen belichten nogmaals de 23,5 graad helling van de cursieve tekst zoals eerder vermeld. Dit is een duidelijk verwijzing naar wat waarschijnlijk de algemene boodschap van de cover is, het boek zal gaan over ‘precessie’.

We kunnen zien dat het gebouw het Capitool is, maar vanuit welk perspectief? Het geniale van Dan Brown is dat hij de clue weggeeft middels twee boeken.

LostSymbolUK.jpg 
‘The Lost Symbol’ UK versie

Nu kunnen we duidelijk zien dat de oostelijke zijde van het Capitool zichtbaar is. Nu gebruiken we GoogleEarth om het juiste perspectief terug te vinden.

LostSymbolUK4.jpg

‘The Lost Symbol’ UK versie vergeleken met US Capitol Building van GoogleEarth

De match is niet perfect, maar komt dichtbij.  Een perfecte match is ook onmogelijk gegeven de 3D modellen die GoogleEarth gebruikt. Brown koos dit perspectief om verschillende redenen.

Laten we eerst een kijken wat hij wegliet op de cover. Hieronder is hetzelfde GoogleEarth plaatje alleen dit keer niet ingekort.

BrownCapitol13.jpg Capitool gebouw, Washington D.C.

We zien dat wat in de linker helft van de boekomslag weggevallen is, de plek is waar de obelisk zou staan. Dit zou betekenen dat de obelisk op de rug van het boek zou moeten staan. Wayne Herschel vond heel slim een bron die deze theorie lijkt te onderschrijven; volgens hem is het zo dat er inderdaad een afbeelding van  het Washington Monument staat op de rug van het boek.

De tweede reden waarom dit perspectief lijkt te zijn gekozen is even intrigerend. We weten inmiddels dat dit perspectief gekozen was om de Washington obelisk weg te laten. Maar het verbergt nog iets anders …

Laten we het Capitool eens aan de kant schuiven en kijken wat zich daarachter bevindt.

BrownCapitol12.jpgCapitol

Capitool naar rechts geschoven.

De koepel van het Capitool maakt Pennsylvania Avenue onzichtbaar, dat hierboven links van de koepel te zien is. Wat ligt er aan Pennsylvania Avenue. . . . . . het Witte Huis.  Dus het lijkt erop dat het Witte Huis, Washington Monument en het Capitool alle verbonden zijn, maar waarom deze connectie verhullen?


Het antwoord vinden we in de sterren

We hebben eerder werk gepubliceerd dat laat zien dat monumenten in Washington D.C. uitlijnen met de zonnewenden net als in het Vatikaan.

Aan het begin van dit artikel hebben we aandacht besteed aan het uniek van de 15e september. Dan Brown lijkt deze dag om een zeer bijzondere reden te hebben gekozen. Deze datum is uniek vanwege zowel plaats als tijdstip in onze tijd.

Deze uitlijning kan slechts plaatsvinden iedere 6,700 jaar (1/4 precessie cyclus) gedurende een Grote Galactische Conjunctie zoals we zullen zien.

De vrijmetselaren hebben een lange traditie als het gaat om de verering van de ster Sirius. Dit gaat terug tot de oude Egyptenaren waar Sirius de belichaming was van Isis.  (we refereren nogmaals aan het artikel van Hoagland voor een diepgaande analyse van deze relatie)

Deze fascinatie lijkt ook vast te liggen in de stad. De eerste uitlijning is gerelateerd aan Sirius aan de horizon. Deze dag was zo belangrijk voor de Egyptenaren dat ze er hun kalender op afgestemd hebben en ook omdat deze dag het overstromen van de rivier de Nijl aankondigde. Sirius was de stellaire belichaming van Isis die met Osiris (Orion constellatie) de zoon Horus verwekten.

Een heliakische opkomt van een ster is het moment waarop de ster zichtbaar wordt net voor zonsopkomst.  Het hemellichaam in kwestie (in dit geval Sirius) was niet zichtbaar aan de nachtelijke hemel tot deze speciale dag omdat het al die tijd onder de horizon verbleef of omdat het verblind werd overdag door de zon. D.m.v. de heliakische opkomst van sterren ijkten niet alleen de Egyptenaren maar ook andere culturen hun kalenders.

We vermelden eerder dat de weg die het Capitool verbindt met het Witte Huis zich niet conformeerde aan de 23,5 graad standaard patroon. (Deze discrepantie echter maakt een bijzondere uitlijning mogelijk). De hoek tussen het Witte Huis en het Capitool, beter bekend als het azimut hebben we gemeten met GoogleEarth en we kwamen uit op 110.43 graden.

Washington Google Earth

Hoek van het Witte Huis tot het Capitool (GoogleEarth)

Het volgende is een schermafbeelding van Starry Night Pro versie 6.2.  Het gezichtspunt is gezien vanuit het Witte Huis. De precieze locatie is 38° 53’ 51.52” N, en 77° 02’ 11.52” W.

SiriusRising1.jpg

Schermafbeelding van Starry Night Pro, versie 6.2

Sirius is in het rood aangegeven en verschijnt aan de oostelijke horizon (hoewel het lijkt alsof ze zich onder de horizon bevindt, een hemellichaam rijst dankzij de afbuiging (refractie) van het licht aan de horizon door de atmosfeer).

Hier volgen de details:
Doel     :  Sirius
Datum :  september 15, 2009 AD
Rijst     :  2:09:13 AM
Azimut:  111° 12.981’

Het Witte Huis maakt tot aan het Capitool dus een hoek van 110.43 graden, ofwel 110° 25’ 48”. Sirius rijst op  111° 12.981’.  (We zullen dit afronden tot 111° 13’)  Dat maakt slechts een verschil van 47’ 12”.

47 boogminuten!!  Dat is een foutmarge kleiner dan 0.5% . . . . .

Wat dit betekent is dat gezien vanaf het Witte Huis, Sirius iedere morgen (wanneer zichtbaar) vanachter de koepel van het Capitool lijkt te verrijzen! (Opmerking, de auteurs ontdekte later dat deze uitlijning reeds eerder ontdekt is door Robert Beauval en Graham Hancock wel gepubliceerd zou zijn in 'Talisman: Gnostics, Freemasons, Revolutionaries, and the 2000-year-old Conspiracy at Work in the World Today')

Bedenk dat Dan Brown’s in de US boekomslag het centrale zegel boven het Capitool geplaatst heeft?  Het wordt nog interessanter wanneer we bedenken dat het Egyptische hiëroglief voor ‘Sirius” ook een ‘koepel’ en een ‘piramide’ bevat.

siriuskieroglyph.jpg

De koepel is één van de drie delen van de zonnen drie-eenheid Isis – Osiris – Horus.  Het is een mythe met een lange maçonnieke geschiedenis beschreven door wetenschappers waaronder Albert Pike and Manley Hall.  Het is deze drie-eenheid die ons meeneemt naar het tweede symbool en haar unieke uitlijning.

Het tweede deel van de genoemde drie-eenheid is het mannelijk aspect. De generatieve kracht achter de verbintenis is het piramide symbool en is bedoelt de mannelijke fallus uit te beelden. Er is slechts één piramide of fallus monument in Washington D.C. en dat is het Washington Monument.

Eerst bepalen we de hoek of azimut van het Witte Huis tot aan de Washington obelisk. Het azimut en afstand werden met GoogleEarth bepaald op 172.61° , of 172o 36’36”. De afstand is 2,989.26 voet.

WhiteHouseObelisk.jpg

 Hoek van het Witte Huis tot aan het Washington Monument (GoogleEarth)

Laten we nu de klok vooruit draaien in ons astronomie programma totdat Sirius deze azimut bereikt heeft.

WashingtonSkyObelisk.jpg

Schermafbeelding van Starry Night Pro Versie 6.2

Wederom is Sirius afgebeeld in het rood. Het gezichtspunt is verplaatst om de plek van de zon zichtbaar te maken. Hier volgen de details:

Doel:  Sirius
Datum  september 15, 2009
Tijd   6:49:54 AM
Azimut:  172° 36.724’

Sirius is nu zichtbaar recht boven Wasington Monument op 172° 36.724’, ofwel 172° 36’ 43” gezien vanuit het Witte Huis. De azimut van de obelisk  (zoals boven bepaalt met GoogleEarth) was 172° 36’ 36”. 

De hoogte van het Washington Monument is 555’ 5.125” ofwel 555.427 voet. We gebruiken nu simpele goniometrie om de waargenomen hoogte van de obelisk te berekenen gezien vanuit het Witte Huis.

 
CalculationsSirius1.jpg  
Gezien vanuit het Witte Huis lijkt de Washington obelisk de hoogte te bereiken van 10o 31’ 33.24”.

Hier volgt de data van Starry Night voor de zon.
Doel :  Sun
Datum:  september 15, 2009
Tijd:  6:49:54 AM
Hoogte :  10° 46.631’

De Washington obelisk bereikt een hoogte van 10° 31’ 33.24”; terwijl Sirius recht boven de obelisk staat, de zon staat op dat moment op een hoogte van 10° 46’ 38”.  We hebben een verschil van slechts 15’ 4” boogminuten!

Een foutmarge van kleiner dan 0.25%!  Deze uitlijning is minder dan 90 seconden van perfectie!

Dit betekent dat terwijl Sirius zich direct boven het Washington Monument bevindt wanneer de zon de hoogte bereikt heeft van de top van de piramide.

We ontdekten eerder uitlijningen in Washington DC.  In al deze uitlijningen gold steeds dat de zon op de top van de piramide de overeenkomstige factor was. Met deze nieuwe 15e september uitlijning hebben we nu int totaal drie uitlijningen gevonden te weten voor de 4e juli (Onafhankelijkheidsdag), de 15e september (dag van het Ware Kruis) en de 21e december (winter zonnewende).
 (voor meer informative zie hier )

De 15e  september uitlijning is de meest interessantste want het vervult niet alleen het tweede mannelijk aspect van de drie-eenheid,  is ook gerelateerd aan de zon. U herinnert zich misschien dat Isis (Sirius, koepel van het Capitool) zich verenigt met Osiris (Orion, piramide, Washington Monument) om de uiteindelijk Horus, de zon te baren.

De symboliek die hier speelt is duizenden jaren oud en wij leven nu in deze tijd. We leven in het 2012 tijdvlak wanneer de zon de Melkweg/galactische equator kruist tijdens de zonnewende om opnieuw geboren te worden aan de andere kant. We zijn getuige van de geboorte van de ‘nieuwe’ zon en een nieuw tijdperk. Dit is ‘precessie’ en is de kennis die de Ouden ons doorgeven.

Het lijkt erop dat mensen deze kennis altijd al openlijk doorgeven hebben:

2001Images1.jpg

REFERENTIES

http://keyofsolomon.org/part1.php
http://keyofsolomon.net/
http://www.soulsofdistortion.nl/Summer%20Solstice%20Galactic%20Alignment.html
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol
http://en.wikipedia.org/wiki/Isis
http://en.wikipedia.org/wiki/Dog_stars
http://www.freewebs.com/garyosborn/thepyramidcode.htm
http://www.enterprisemission.com/millenn.htm
http://www.enterprisemission.com/table_of_coincidence.htm
http://thecryptex.com/features/codes-on-the-lost-symbol-cover

Meer lezen? : Washington Alignments

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2007

Home: www.soulsofdistortion.nl