Grote Galactische Conjunctie Kruisen
Deel I: Kruisen in de Nieuwe Wereld

 

.

Stele C Quirigua

Download dit artikel in PDF vorm

 

Introductie

In dit artikel zullen de kruissymbolen van de Maya in relatie tot de Grote Galactische Conjunctie die plaatsvindt aan het einde van de Maya kalender besproken worden. Deze zeldzame kosmische gebeurtenis is verwant aan Galactische Uitlijning dat een bijzonder geval is van de Grote Galactische Conjunctie.

Zoals we zullen aantonen in dit artikel komen de Maya kruis symbolen in overvloed voor in tempels, stele, steen tabletten en andere artefacten die geassocieerd kunnen worden met hun scheppingsverhalen en de Maya Heilige Boom.
 
Belangrijker nog, de Maya kruis symbolen komen ook voor in Izapa in stele die de winterzonnewende conjunctie van de zon met de Galactische Equator uitbeelden. Nieuwe informatie brengt feiten aan het licht die over het hoofd gezien zijn door John Major Jenkins die in zijn onderzoek heeft aangetoond dat deze Maya plaats laat zien dat de Maya kennis hadden van de Galactische Uitlijning die plaatsvindt aan het einde van de Maya Lange Telling kalender.

Er is een overvloed aan vier puntige kruisen, (X) of een combinatie van twee kruisen (XX) evenals achtpuntige kruisen terug te vinden in de Maya artefacten. Het is belangrijk om te begrijpen dat de achtpuntige kruisen in deze artefacten in feite twee verschillende vierpuntige kruisen zijn die verschillen in vorm en over elkaar heen gelegd zijn. Het zelfde idee wordt tot uitdrukking gebracht wanneer twee vierpuntige kruisen naast elkaar (XX) worden afgebeeld in plaats van over elkaar heen gelegd.

In San Juan Chamula (Chiapas) leeft de herinnering van de oude Maya die zoveel belang hechtte aan de kruissymbolen voort bij de moderne Maya. In
San Juan Chamula vinden we een Maya versie van het christelijke kruis met achtpuntige kruisen erop. Merk op dat het achtpuntige kruis op het groene kruis bestaat uit twee verschillende kruisen die over elkaar heen gelegd zijn. Dit is een belangrijk feit dat we telkens weer terugzien zien in de Maya artefacten met achtpuntige kruisen.

Het samengaan van christelijke symboliek met de inheemse heidense symbolen wordt syncretisme genoemd. Onder een laagje vernis van het christendom, zijn de oude religieuze tradities behouden gebleven ondanks de onderdrukking van de inheemse religie tijdens de Spaanse Inquisitie.

Het Maya kruis zo wordt beweerd komt in ieder huishouden voor in San Juan Chamula en wordt in de voortuin geplaatst. Inwoners van het dorp zeggen dat het de Maya Heilige Boom voorstelt.

.

.

.

Maya ‘Christus’ kruis in San Juan Chamula (Chiapas) met achtpuntige kruisen.
De boom op het kruis stelt de ceiba boom voor, symbool voor de Heilige Boom.

De kerk van San Juan Chamula is een christelijke kerk gewijd aan Johannes de Doper, maar daarmee houden alle vergelijkingen met het christendom wel zo’n beetje op. Deze kerk bewaart de religie en het geloof systeem van de oude Maya. Het is in overvloed versierd met vier en achtpuntige kruisen die afwisselend voorkomen.

.

.

 

.

De kerk van San Juan Chamula is in overvloed versierd met vier en achtpuntige kruisen die afwisselend voorkomen. Merk ook het groene kruis op, op het kerkplein.

Een vrouw die in de buurt woont, draagt het achtpuntige kruis op haar rug. Merk op dat dit achtpuntige kruis samengesteld is uit twee vierpuntige kruisen (één met rechte lijnen, één met stippellijnen).

.  .

Maya vrouwelijke wever met een achtpuntig kruis

Deze kruisen moeten wel heel belangrijk zijn geweest voor de Maya met betrekking tot hun godsdienst omdat ze een prominente rol spelen in San Juan Chamula. De kruisen in het dorp tonen aan dat de associatie van het vier en achtpuntige kruis met de Maya Heilige Boom de Spaanse Inquisitie overleeft heeft en dat dit geheim nog steeds voortleeft bij de Maya!

De stelling van dit artikel is dat de oude Maya begrepen dat het kruis van de dierenriem (gevormd door de equinox en solstitia assen) ronddraait tegen de achtergrond van een vast kruis gedurende een precessie cyclus.

Het eerste kruis, het zodiak kruis is het Aard Kruis, terwijl het tweede kruis het Galactische Kruis is. Het Galactische Kruis is de intersectie van de Galactische Equator met de ecliptica en de as die haaks op deze intersectie staat. Wanneer het Aard Kruis en het Galactische Kruis over elkaar heen gelegd worden dan vormen ze een achtpuntig kruis. De twee afzonderlijke kruisen worden conjunct en vormen een enkelvoudig vierpuntig kruis gedurende het moment van de Grote Galactische Conjunctie. Na deze Grote Galactische Conjunctie gaan beide kruisen weer uit elkaar om wederom het achtpuntige kruis te vormen.

Dit is waarschijnlijk da ook de reden dat de vier en achtpuntige kruisen in een alternerende sequentie op de kerk geschilderd zijn van Chamula. We doen de suggestie dat het groene kruis van Chamula dat bestaat uit een achtpuntig kruis bestaande uit twee verschillende kruisen, het Aard Kruis en het Galactisch Kruis voorstellen.

Een Galactische Uitlijning, de conjunctie van de zon op de Galactische Equator op solstitia en equinoxen gedurende een precessie cyclus is een bijzonder geval van een Grote Galactische Conjunctie. Dit onderwerp wordt in detail besproken in ons artikel ‘Crucifying the Earth on the Galactic Cross’.

Ons onderzoek heeft aangetoond dat in de kern van het Maya geloofssysteem het belang rust van deze Grote Galactische Conjuncties die verankerd zijn in hun geloofssysteem door middel van hun scheppingsverhalen.

Een ontbrekende schakel om deze scheppingsverhalen te doorgronden in de context van de Grote Galactische Conjuncties die ze bespreken, is het achtpuntige kruis (Aard Kruis en Galactische Kruis) dat ronddraait en een vierpuntig kruis vormt vier maal gedurende een precessie cyclus! We suggereren daarom dat het Galactische Kruis de vier Wereldtijdperken bepaalt van de Maya en de Zonnen van de Azteken.

 


Galactische Kruis

Linda Schele’s haar werk laat zien dat de Maya Heilige Boom staat voor de kruising van de ecliptica en de Melkweg. De Parijse Codex bevat een zodiak van 13 constellaties langs de ecliptica. Deze Maya dierenriem die in de Parijse Codex voorkomt is al door vele onderzoekers bestudeerd en sommigen blijven sceptisch, maar Linda Schele heeft een reconstructie gemaakt van deze Maya zodiak en deze vergeleken met de constellaties van de Westerse zodiak. In de Parijse Codex worden de constellaties afgebeeld als dieren hangende aan een hemelband. Deze hemelband stelt de ecliptica voor.

Förstermann, die baanbrekend werk gedaan heeft wanneer het gaat om het ontcijferen van de Maya codici, stelde in 1886 voor dat de asterismen (sterren groep) van de hemelband hemellichamen voorstellen. Het viel hem op dat ‘Venus’ symbolen gebruikt werden in de hemelband. Een halve eeuw later verwierp David Keley deze thesis en concludeerde dat de asterismen die bij de Venus symbolen afgebeeld stonden, niets met Venus van doen hadden. De asterismen die bij deze Venus symbolen hoorden, zo stelde hij vast, waren de schildpad, schorpioen, vis etc. Förstermann’s Venus symbolen bleken in werkelijkheid quincunxen (vierkant met vijf elementen, denk aan het getal vijf van de dobbelsteen) te zijn!

In Linda Schele’s reconstructie van de Maya Zodiak (Parijs Codex) worden vier dierenriemtekens in verband gebracht met de Maya Heilige Boom (kruising van de ecliptica en de Melkweg in het begin van de constellaties Tweelingen en Boogschutter). Deze vier tekens zijn de tekens van het Tweelingen-Stier knooppunt (van de siderische zodiak) en de Boogschutter-Schorpioen knooppunt (van de siderische zodiak) en allen hebben het vierpuntige kruis in de hemelband. Het is belangrijk om te beseffen dat de andere dierenriemtekens geen kruisen in de hemelband hebben.

.

Stier

.

Tweelingen

.

Schorpioen

.

Boogschutter

Kruisen boven de Maya zodiak dierenriemtekens die overeenkomen met de Maya Heilige Boom
(kruising van de ecliptica en de Melkweg)

Er zijn twee soorten kruisen gebruikt (+ en x), corresponderend met de plaats van de kruising van de ecliptica en de Melkweg, zie tekening hierboven. Wanneer het kruisteken van Tweelingen-Stier over het kruisteken van Boogschutter-Schorpioen heen gelegd wordt, dan ontstaat een achtpuntig kruis!

De Maya Heilige Boom als de kruising van de ecliptica en de Melkweg vormt de eerste as van het Galactische Kruis! De tweede as staat hier loodrecht op. Samen vormen ze een vast kruis in de hemel, het Galactische Kruis. De dierenriemtekens die corresponderen met de Maya Heilige Boom zijn precies die tekens die Schele geïdentificeerd heeft met de Tweelingen-Stier knooppunt en de Boogschutter-Schorpioen knooppunt. Ze hebben allen het vierpuntige kruis in de hemelband. De reden dat deze kruisen dan ook voorkomen bij deze cruciale dierenriemtekens is dat de Maya begrepen dat er een ‘vast kruis’ bestaat in de hemel, het Galactische Kruis.

In de Fejérváry-Mayer Codex komt het Galactische Kruis prominent voor. Het is het vierpuntige kruis met de vier Heilige Bomen erop!

Dat het in de Fejérváry-Mayer Codex gaat om het achtpuntige kruis wordt nogmaals benadrukt doordat deze expliciet afgebeeld staat onderaan de Heilige Boom in het bovenste kwadrant. In de tekening beneden is deze plaats waar het achtpuntige kruis voorkomt aangegeven met een blauwe cirkel.

.

.

.

Achtpuntig kruis van de Fejérváry-Mayer Codex, het vierpuntige kruis met de Maya Heilige Boom erin afgebeeld
(Zwarte
T kruis boom) stelt het Galactische Kruis voor (groene kruis).
Onder: Het achtpuntige kruis staat nogmaals expliciet afgebeeld in de blauwe cirkel boven!

Merk op dat de zonnegod in het centrum verbonden is met het Aard Kruis door de vier zonnestralen die hij uitzendt! Het achtpuntige kruis komt ook voor in de Madrid Codex:

.

.

Madrid Codex, hier is de Maya Heilige Boom in het centrum afgebeeld.
Het groene kruis is het Galactische Kruis; het rode kruis is het Aard Kruis.

In de Dresden Codex komen we Az Tzul Ahaw tegen van wie gedacht wordt dat hij Venus voorstelt omdat zijn gezicht wordt voorgesteld door een Venus teken. Merk op dat er wederom kruissymbolen in de hemelband voorkomen. Wanneer deze kruisen over elkaar heen gelegd worden, ontstaat het achtpuntige kruis. We doen de suggestie dat het Venus teken van zijn gezicht helemaal geen Venus teken is, maar dat dit symbool aangeeft hoe het middelste vierpuntige kruis kan draaien en uitlijnen met de hoekpunten van dit symbool.

In de Madrid Codex vinden we ook een godheid die een slinger vasthoudt die verbonden is met de hemelband. Deze slinger stelt de godheid in staat om de kruisen te draaien. In de Madrid Codex vinden we ook de drie stenen en schildpad (Ak) hangende aan de hemelband. De schildpad met de drie stenen op zijn rug stelt Orion/Tweelingen voor er wordt geassocieerd met de Tweelingen-Stier knooppunt in de Maya scheppingsverhalen.

.
Az Tzul Ahaw Dresden Codex

  .

Godheid die aan de kruisen draait Madrid Codex, het gat onderaan zou de donkere Kloof kunnen voorstellen van de Melkweg

 .

Drie stenen en schildpad = Tweelingen-Stier knooppunt

Wanneer de twee verschillende kruisen in al de bovenstaande plaatjes
over elkaar heen gelegd worden ontstaat een achtpuntig kruis.

In de Dresden Codex, komen de +, x en het achtpuntige kruis in volgorde voor! De kruisen worden geassocieerd met de Maya Heilige Boom. Aan de voet van de Heilige Boom zien we een zwarte god (ongeïdentificeerd) die bezig is met de boom (misschien draait hij aan de kruisen?). De Heilige Boom gaat over in de hemelband met de drie kruistekens (+, x en achtpuntig kruis). Een vrouwelijke godin (Ix Balam Chac) hangt aan de Heilige Boom.
In het voorbeeld beneden gaan we er vanuit dat het + kruis verkeerd geïnterpreteerd is en ten onrechte voor Venus wordt aangezien. Dit kan de erfenis zijn van Förstermann’s identificatie van dit teken als Venus. Het eclipssymbool representeert in dit geval de conjunctie van de vierpuntige kruisen.

 

 

 

.

.

Dresden codex blz 74, merk de + en X kruisen op in de hemelband alsmede het achtpuntige kruis.
Merk ook op dat de vrouwelijke godin een vierpuntig kruis op haar rok draagt.

Het zodiak kruis draait gedurende de precessie van de equinoxen tegen de achtergrond van het Galactische Kruis met een snelheid van één omwenteling in 26.000 jaar (lengte van een Groot Jaar of Platonisch Jaar). Het Galactische Kruis draait met een snelheid van één omwenteling in 220 miljoen jaar (tijd van de omwenteling van ons zonnestelsel om het galactische centrum). Dit is dan ook de reden dat het Galactische Kruis als een vast kruis beschouwd kan worden tijdens de precessie cyclus, haar rotatie kan verwaarloosd worden.

De twee kruisen (Aard Kruis en Galactische Kruis) vormen een achtpuntig kruis en vier maal tijdens de precessie cyclus overlappen ze. Deze momenten worden Grote Galactische Conjuncties genoemd (voor details zie ons artikel ‘Crucifying the Earth on the Galactic Cross’ - Smeykavov, Wicherink 2006). Het is de kosmische gebeurtenis die door John Major Jenkins ‘Galactic Alignment (Galactische Uitlijning) wordt genoemd. De volgende vindt plaats gedurende het tijdvlak 2012 (1978-2017) op de winter en zomerzonnewenden.

.

Het achtpuntige kruis wordt een vierpuntig kruis gedurende de Grote Galactische Conjunctie. Het blauwe kruis stelt het Aard Kruis voor terwijl het rode kruis het Galactische Kruis voorstelt. Qs(blauwe cirkel) stelt het vlak van het zonnestelsel voor en de ecliptica. Es(groene cirkel) stelt het vlak van de Melkweg voor.

De punten Z en Z’ in het plaatje hierboven stellen de intersectie van de ecliptica met het galactische vlak voor en deze snijpunten zijn door Schele geassocieerd met de Maya Heilige Boom. Zij stellen de Tweelingen-Stier knooppunt en de Boogschutter-Schorpioen knooppunt voor.

Zoals we zullen aantonen in de Maya artefacten worden deze punten vaak afgebeeld als twee gescheiden kruisen XX. We voegen aan Schele haar observaties toe dat de Maya Heilige boom identiek is aan het rode kruis in het plaatje hierboven, de intersectie van het galactische vlak met het vlak van het zonnestelsel en de lijn haaks op deze intersectie. Dit kruis is het kruis dat voorkomt in de Fejérváry-Mayer Codex met het Heilige Boom symbool erop (zwarte T kruis bomen).

Het Galactische Kruis en de Maya Heilige boom zijn daarom ook uitwisselbare concepten!
 
We hebben voldoende X, XX en achtpuntige kruisen in de Maya artefacten gevonden die in verband kunnen worden gebracht met de Maya Heilige Boom! Deze voorbeelden illustreren het idee van een draaiend zodiak kruis tegen de achtergrond van een Galactisch Kruis. Het voorkomen van deze kruisen in de Maya artefacten en hun associatie met de Maya Heilige Boom in hun astronomische context kan verklaard worden door het Aard Kruis en het Galactische Kruis zoals voorgesteld wordt in dit artikel.

 

Aard Kruis

Men zou kunnen beargumenteren dat de Maya onmogelijke hadden kunnen begrijpen dat de equinox en solstitia assen een kruis vormen en dat dit kruis rond draait gedurende de precessie cyclus. We hebben dit laatste kruis in ons artikel ‘Crucifying the Earth on the Galactic Cross’ het Aard Kruis genoemd.

De kruisen onder de oksels van de maïsgod zoals deze afgebeeld staat in de Lage Tempel van de Jaguars in Chichen Itza stelt de kruisingen van de ecliptica en de Melkweg (zoals we later zullen aantonen) voor. Maar er valt iets bijzonders op aan dit plaatje. Links en rechts van het gezicht in het midden zien we twee kruisen, één is verticaal gericht de andere onder een hoek. Zij suggereren de rotatie van het vierpuntige kruis (zodiak kruis), zie de tekening hieronder.

.

Let op de gedraaide kruisen links en rechts van de ogen!

Hier is nog een interessant bewijsstuk. Deze Meso-amerikaanse zodiak verscheen in Share International in mei 1997. Het artikel handelde over de terugkeer van Quatzalcoalt/Kukulkan.

.

Meso-amerikaanse afbeelding van het zonnestelsel

Share International, mei 1997 (V.16) Nr. 4.

Bij het onderschrift van het plaatje viel te lezen: ‘Deze tekening is afkomstig van een zegel. De '0' is het universele symbool voor bewustzijn. Het centrale kruis is bekend in Amerika als het Kruis van Quetzalcoatl
Dit is een zeldzaam voorbeeld van het Meso-amerikaanse begrip van de structuur van het zonnestelsel. De vier binnenste cirkels (binnen de ring met de puntjes) stellen de zichtbare binnenste planeten voor (Mercurius, Venus, Aarde, Mars). De ring met de puntjes is de astroïde gordel. Het is de perfecte weergave van het zonnestelsel! Ook is het linker en rechter gedeelte van het plaatje gescheiden door een verticale band met 9 cirkels, zij stellen de 9 planeten voor van het zonnestelsel.

De eerste vraag die opkomt is, waarom is het zonnestelsel twee maal afgebeeld? De reden is, zo ben ik van mening, dat het plaatje beweging uitdrukt, of beter gezegd de rotatie van een kruis, het kruis van Quetzalcoatl! Net zoals in een film beweging gesuggereerd wordt door de opeenvolging van stilstaande beelden om de illusie van beweging te creëren, zo gebruikt het plaatje boven twee stilstaande beelden om de beweging van het aardkruis uit te beelden.

Wanneer we naar het kruis rechtsboven kijken in beide plaatjes, dan zien we dat dit kruis identiek is afgebeeld. Dit kruis heeft niet bewogen en stelt het Galactische Kruis voor. Maar het kruis linksonder is bewogen. Wanneer we beiden kruisen over elkaar heen leggen ontstaat een achtpuntig kruis! Dit kruis stelt daarom het Aard Kruis voor.

 

Eerste achtpuntige kruisen in Meso-amerika

De oudste achtpuntige kruisen die in Meso-amerika gevonden zijn, zijn waarschijnlijk diegene die in Teotihuacan gevonden zijn. Deze kruisen zijn ‘uitgehakte kruisen’.

.

.

 Achtpuntig uitgehakte kruis in Teotihuacan

Veel van deze uitgehakte kruis symbolen en aanverwante symbolen werden ontdekt in de vloer van de nabij gelegen Piramide van de Zon.

Tenminste 29 van dergelijke acht of vierpuntige uitgehakte kruisen zijn gevonden in Meso-amerika. Velen hadden 260 deukjes en suggereren een soort kalender (zoals de Tzolkin bijvoorbeeld). In sommige gevallen waren deze kruisen astronomisch uitgelijnd.

 


Palenque

Pacal de Grote was heerser van Palenque en werd begraven in de tombe in de Tempel der Inscripties. Het gebeeldhouwde grafdeksel van zijn tombe beeldt Pacal af die afdaalt in de onderwereld Xibalba langs de U be Xibalba (donkere weg naar de onderwereld). Linda Schele heeft dit beroemde Maya artefact geassocieerd met de Maya Heilige Boom. De Maya Heilige boom is de kruising van de ecliptica met de Melkweg.

Schele’s werk betekende een grote doorbraak in het decoderen van deze iconografische afbeelding en het stelde John Major Jenkins in staat om zijn theorie van de Galactisch Uitlijning te bekrachtigen. Hij merkte op dat Heer Pacal (als de zon) die de onderwereld binnengaat, niets anders is dan een metafoor voor de zon haar uitlijning met de Melkweg in de Donkere Zone (Noh-ol, het Grote Hol) vlakbij de kruising van de ecliptica en de Melkweg in het Schorpioen–Boogschutter knooppunt.

Op de randen van het deksel van de sarcofaag komen allerlei Maya hiërogliefen voor die de zon, maan, Venus en andere constellaties voorstellen. Maar er zijn ook hiërogliefen die een vierpuntig en achtpuntig kruis voorstellen! Deze hiërogliefen stellen geen ster voor maar een viervoudige vorm, geometrische patronen.

.

Kruisen op het deksel van Pacal’s sarcofaag.
Merk op dat in dit geval het achtpuntige kruis een vierpuntig kruis
is met een quincunx erover heen gelegd.

Merk in het bijzonder op dat de as die door Linda Schele is geïdentificeerd als de Melkweg we twee vierpuntige kruisen vinden vlak onder Pacal. Deze vierpuntige kruisen dienen dus geassocieerd te worden met de Heilige Boom en de kruising van de ecliptica en Melkweg.

Men zou natuurlijk kunnen stellen dat de kruisen de Heilige Boom zelf voorstellen, echter in de westzijde van de sarcofaag in de tombe onder de Tempel der Inscripties treffen we hiërogliefen aan die anders doen vermoeden.
 
In het plaatje hieronder in het midden zien we een quincunx en een vierpuntig kruis. In het plaatje links lijkt het vierpuntige kruis de plaats ingenomen te hebben van de centrale punt van de quincunx. Deze hiërogliefen ondersteunen het idee van twee afzonderlijke en zeer verschillende kruisen die over elkaar heen gelegd zijn (quincunx en vierpuntig kruis).

.

Cartouche van Pacal

.

 

Tempel der Inscripties, sarcofaag westzijde, Figuur 1 Tekening van Merle Greene Robertson  (1983)

.

 

Cartouche voor  Pacal bevat de lettergrepen Pa-Ca-l wat betekend “hand schild”

In de Tempel van het Gebladerde Kruis in Palenque wordt de Heilige Boom afgebeeld:

.

Quincunx over een vierpuntig kruis heen gelegd
aan de voet van de Heilige Boom
Tempel van het Gebladerde Kruis Palenque

Exact hetzelfde ‘quincunx-vierpuntige kruis’ (een andere vorm van het achtpuntige kruis) die we op Pacal’s sarcofaag aantroffen, vinden we in het Tablet van het Gebladerde Kruis. In de rode cirkel zien we dat het ‘quincunx-vierpuntige kruis zich precies op de Maya Heilige Boom bevindt. De hiëroglief linksonder stelt Venus voor maar het is tevens een ‘quincunx-vierpuntige kruis’.

In Palenque laat het ‘Tablet van het Kruis’ de ‘Wakah-Chan’ (Opgerichte Melkweg) zien. Precies in het midden komen twee enkele X kruisen voor. Wederom dienen deze kruisen geassocieerd te worden met de kruising van de ecliptica en de Melkweg.

.

 

 

 

.

.

       Tablet van het Kruis, Palenque, twee enkele vierpuntige kruisen in het centrum.
De kruisen zelf lijken gevlochten te zijn.

Het Tablet van het Kruis bevat de tekst ‘Op 13 Ik einde van Mol, werd het mooi gemaakt, de Zes (Verheven Hemel), de Acht-Huis-Delen, zijn heilige naam, het huis van het noorden’. (Oxlahun Ik’ ch’a Mol, hoy Wakah-Chanal, Waxak-Na-Tzuk, u ch’ul k’aba, Yotot xaman).

Linda Schele en Khristaan D. Villela hebben deze tekst vertaald als de formatie van het huis genaamd ‘Wakah-Chan’ (Melkweg) die acht delen had. De acht delen volgens Schele en Villela stellen de vier windrichtingen voor en de hoeken daartussen.

We stellen een alternatieve verklaring voor; de Wakah Chan werd in 8 delen verdeeld door het achtpuntige kruis dat gevormd wordt door de twee vierpuntige kruisen zoals deze afgebeeld staat in het centrum van de Wakah-Chan; wanneer deze over elkaar heen gelegd worden dan ontstaat het achtpuntige kruis!

Heer Pacal diens cartouche twee kruisen in zich had, droeg deze kruisen over aan zijn zoon K’inich Kan B’alam II die zijn troonopvolger werd na zijn dood. In de steentablet hieronder zien we hem de XX kruisen dragen op zijn laarzen. Deze kruisen moeten wel heel belangrijk zijn geweest voor de heersers van Palenque!

.

K’inich Kan B’alam II, , zoon en opvolger van Pacal. 
Hij was heerser van Palenque en draagt het dubbele kruis op zijn laarzen.


Quirigua

In de Maya stad Quirigua vinden we dit prachtige voorbeeld van dubbele kruisen (XX):

.

.

Stèle C (Chaah Bitun Ka’an of Cauak Sky, 775 n.Chr.)

Chaah Bitun die afgebeeld wordt in stèle C houdt een dubbel koppige slangen staaf in zijn handen. In deze slangen staaf zijn de dubbele kruisen XX gegraveerd. Merk op dat de dubbele kruisen ook voorkomen op de borst van deze figuur; één links en één rechts. Op zijn navel bevindt zich een enkelvoudig X kruis die staat voor een Grote Galactische Conjunctie!

De dubbele koppige slangen staaf op de Heilige Boom van de Tempel der Inscripties werd door Linda Schele geïdentificeerd met de ecliptica. Volgens Schele stellen alle dubbel koppige afbeeldingen van slangen vanaf de Laat Klassieke periode de ecliptica voor. Maar indien de dubbel koppige slangen staaf van stèle C de ecliptica voorstelt dan kunnen we er vanuit gaan dat stèle C ook de Heilige Boom voorstelt.

.

Stèle C drukt het belang uit van de dubbele XX kruisen en het enkelvoudige X kruis. De XX kruisen komen voor precies in het centrum waar de ecliptica en de Melkweg elkaar snijden. Het enkelvoudige X kruis is te zien op de navel, de geboorteplaats van de zonnegod.

Stèle C in Quirigua is niet de enige stele met het dubbele X kruis, de meeste steles zoals stèle A, D en H hebben allen dezelfde dubbele XX kruisen en lijken sterk op stèle C. Ze hebben allen het dubbele kruis op de borst vlakbij het hart en wat lijkt op een verweerd gezicht tussen deze kruisen. Dit gezicht is waarschijnlijk van de zonnegod die herboren wordt aan het einde van de Vierde Zon.

Op de zijkant van stèle C vinden we het Maya scheppingsverhaal en de Lange Telling kalender start datum: 13.0.0.0.0 4 Ahaw 8 Kumk'u (11 augustus 3114 v.Chr.). De start datum is afgebeeld als 13.0.0.0.0 in plaats van 0.0.0.0.0 omdat het het einde van de vorige 13 baktun cyclus voorstelt.

..

Scheppingsverhaal op de zijkant (linker plaatje) van stèle C in Quirigua

 

Uitgestrekte armen

Velen oude Maya religieuze ceremonies bestaan tot op de dag van vandaag nog steeds en hebben de Spaanse Inquisitie en de christelijke missie pogingen om de Maya te bekeren en om hun oude gebruiken uit te roeien overleefd.

In de inleiding noemde we al het ‘groene kruis’ met de achtpuntige kruisen die de Maya Heilige Boom voorstelt en dat nog steeds in gebruik is. Een ander gebruik dat het overleeft heeft zijn de ‘drie hart stenen der schepping’ die door de Maya nog steeds in het centrum van hun huizen bewaard worden. De ‘drie hart stenen der schepping’ worden genoemd in hun scheppingsverhaal. Een ander ritueel dat de christelijke indoctrinatie overleeft is het dans ritueel van San Martin, uitgevoerd op 11 november, de feestdag van de katholieke Sint Martin van Tours.

Het dans ritueel heeft parallellen met het scheppingsverhaal van de Popul Vuh en gaat over de afdaling van de maïsgod in de onderwereld. De priester van San Martin als de maïsgod wordt naar het altaar gedragen om daar te worden geofferd. Hij herreist vervolgens uit de doden met zijn uitgestrekte armen, het is dezelfde pose die we zien in de oude Maya steles zoals Izapa stèle 2, stèle 11, stèle 67 and Copan stèle C die de herboren zonnegod uitbeelden.

Leden van de geloofsgemeenschap verklaren dat deze pose van de uitgestrekte armen de Maya Heilige Boom voorstelt die de Maya eerbiedigen als het centrum van de kosmos en het symbool van hernieuwd leven.

In het boek ‘Galactic Alignment, the Transformation of Consciousness according to Mayan, Egyptian and Vedic Traditions’, legt John Major Jenkins uit dat dit gebaar van de uitgestrekte armen dat voorkomt in de steles in Izapa een ‘einde periode, maat van de tijd’ voorstelt (pagina 18 en pagina 213). Blijkbaar is dit dus niet het geval; de zonnegod in bovengenoemde steles stellen de Maya Heilige Boom voor!

Merk op dat in de steles met de zonnegod of de maïsgod met de uitgestrekte armen de vierpuntige kruisen zowel links en rechts van de godheid voorkomen:

.

X kruisen onder de oksels

Stèle 2 Izapa

.

X kruis links (afgebroken tablet) en rechts van de maïsgod

Stèle 67 Izapa

 

 

.

Maïsgod met uitgestrekte armen met twee vierpuntige kruisen onder zijn oksels.

  Lage Tempel van de Jaguars.

            Chichen Itza

Indien het gebaar van de uitgestrekte armen van de zonnegod de Maya Heilige Boom voorstelt, dan moeten de XX kruisen wel heel belangrijk zijn geweest in de context van de Maya Heilige Boom!

 

Izapa

Izapa is de Maya stad die een belangrijke rol speelt in John Major Jenkins zijn werk over Galactische Uitlijningen. De volgende Galactische Uitlijning valt samen met het einde van de Maya Lange Telling kalender op 21 december 2012.

Stèle 67

In Izapa in Groep F in het balspelterrein vinden we stèle 67 met een afbeelding van de zonnegod Eén Hunaphu (Hun Hunaphu) in zijn boot. Deze stèle codeert informatie over de Galactische Uitlijning (zon op de Melkweg) op verschillende manieren:

  • Door middel van de rivier waarop de boot van de zonnegod drijft, deze grote rivier stelt de Melkweg voor.
  • Omdat de zonnegod zijn handen uitgestrekt houdt stelt hij de Heilige Boom voor. De zonnegod en de Heilige Boom zijn één (zon op de ecliptica-Melkweg kruising)
  • De twee enkele X kruisen die voorkomen aan het einde van de as die de ecliptica voorstelt (linker is afgebroken), zijn de twee plaatsen waar de ecliptica-Melkweg kruisingen zich bevinden. Deze kruisingen bevinden zich 180 graden van elkaar op de ecliptica (bij het Boogschutter-Scorpioen knooppunt en het Stier-Tweelingen knooppunt). 
  • De zonnegod als de Heilige Boom houdt twee kruisen in zijn handen. Het kruis in zijn rechterhand houdt hij verticaal, het kruis in zijn linkerhand houdt hij scheef onder een hoek. Wanneer beide kruisen in deze posities over elkaar gelegd worden ontstaat een achtpuntig kruis. Deze kruisen drukken het feit uit dat gedurende de Grote Galactische Conjunctie de twee kruisen van het achtpuntige kruisen elkaar overlappen zodanig dat ze één worden en een vierpuntig kruis vormen. Dit wordt bereikt door de rotatie van het Aard Kruis (zodiak kruis) tegen de achtergrond van het Galactische Kruis.

.

.

Stèle 67 Izapa (http://alignment2012.com)


Stèle 11

.

.

Stèle 11, Izapa (http://alignment2012.com)

In stèle 11 in Izapa, wordt Eén Hunaphu afgebeeld met uitgestrekte armen en stelt de Maya Heilige Boom voor. De staven met de krullen achter de zonnegod stellen niet de ecliptica voor zoals John Major Jenkins heeft voorgesteld, omdat de ecliptica al uitgebeeld is d.m.v. de uitgestrekte armen van de zonnegod. Bovendien stellen deze staven geen slangen waardoor ze in verband gebracht zouden kunnen worden met de ecliptica. Het zijn staven met gekrulde uiteinden, geen slangen! Ze komen in tweevoud voor aan beide kanten van de zonnegod. De gekrulde uiteinden suggereren beweging, rotatie. De staven links suggereren een rotatie met de klok mee, terwijl de staven rechts een rotatie tegen de klok in suggereren. Dit hoeft niet te beteken dat beide staven in tegengestelde richting bewegen. Omdat beweging relatief is zou er één kunnen bewegen terwijl de andere stil staat. De beste manier om uit te drukken dat de twee kruisen elkaar gaan overlappen is door te suggereren dat beiden bewegen. Indien slechts één van de staven krullen gegeven zou zijn, zouden we de hint waarschijnlijk niet begrepen hebben. We stellen daarom voor dat de staven de beweging van het vierpuntige kruis voorstelt tijdens een Grote Galactische Conjunctie!

Een enkelvoudig vierpuntig kruis staat afgebeeld aan de voet van de Maya Heilige Boom, dit kruis stelt de Grote Galactische Conjunctie voor.

 

Stèle 22

Stèle 22 Izapa drukt de rotatie uit van de solstitium as met de wijzers van de klok mee. Dit komt overeen met de ‘Oprichting van het Heilige Kruis’ (eng: ‘Erection of the Holy Cross’). In 1998 kwam de equinox as haaks te staan op de galactische as terwijl de solstitium as in het verlengde kwam te liggen van de galactische as.
(Nick Anthony Fiorenza)

Stèle 22 drukt hetzelfde idee uit als stèle 67, de rotatie van het Aard Kruis. Merk op dat er dubbele kruisbeenderen voorkomen links en recht in het plaatje. Deze kruisbeenderen zijn vierpuntige kruisen. De linker neigt naar links terwijl de rechter naar rechts neigt zodat ze een rotatie suggereren.

De godheid in de boot houdt zijn armen uitgestrekt en hij stelt dus de zonnegod voor en de Maya Heilige Boom. De zonnegod trekt aan de touwtjes van de rechthoekige doos met de Jaguar boven zijn hoofd. Merk op dat deze doos schuin staat. De touwtjes die de zonnegod vasthoudt suggereren dat hij in staat is om de rechthoekige doos met de Jaguar te roteren. Hij beweegt de doos niet zelf; hij krijgt hierbij hulp van twee buidelratten aan de linker en rechterkant van de boot.

De lange krullen die uit de mond van de buidelratten komen is de klassieke wijze waarop spraak wordt voorgesteld. De krullen stellen de woorden voor die uit de mond komen d.m.v. het bewegen van de lippen. De krullen drukken hierdoor ‘beweging’ uit, in dit geval de rotatie van de doos met de Jaguar erop. Wanneer we kijken naar de krul die de doos aanraakt in de linker bovenhoek, dan suggereert deze een rotatie met de klok mee.

De doos met de Jaguar erop stelt de solstitium as voor die met de wijzers van de klok mee draait tegen de achtergrond van het Galactische Kruis (de Maya Heilige Boom voorgesteld door de uitgestrekte armen van de zonnegod). De solstitium as draait dusdanig dat deze parallel wordt aan de Melkweg om zo de ‘Oprichting van het Heilige Kruis’ (eng: ‘Erection of the Holy Cross’) uit te beelden. Het ‘opgerichte Heilige Kruis’ bestaat uit de equinox as en de Galactische Equator die haaks staan op elkaar, het is de ‘Verheven Hemel’ uit de scheppingsverhalen van de Maya. Wanneer de solstitium as opgericht is en verticaal staat dan zal de Jaguar afdalen en gaan samenvallen met de zonnegod. De mond van de Jaguar werd gezien als het portaal naar de onderwereld van de Maya. Dit portaal naar de onderwereld is natuurlijk de Donkere Kloof van de Melkweg. Dus wanneer de ‘Verheven Hemel’ ontstaat of de ‘Oprichting van het Heilige Kruis’ volbracht is, dan vallen de Jaguar en de zonnegod samen en stelt dit de uitlijning van de zon in de Donkere Kloof voor op de winterzonnewende!


Balspelterrein

Er is een balspelterrein in Izapa waar deze Galactische Uitlijning is gecodeerd:

.
Izapa balspelterrein
(http://alignment2012.com)

Het balspelterrein is uitgelijnd op de winterzonnewende zon (21 december). Tijdens de winterzonnewende zonsopkomst vallen de stralen van de zon over Stèle 60 (E) om de troon te verlichten (B).

Dit is de troon, bovenop de troon is er een groot X kruis uitgehouwen:

.
Troon Izapa, bovenop is ere en groot vierpuntig kruis uitgehouwen
(http://alignment2012.com)

Op de winterzonnewende van de jaren van de Grote Galactische Conjuncties (1978-2017) komt de zon op in het balspelterrein bij Izapa boven stèle 60 die twee X kruisen bevat om vervolgens uit te lijnen met de troon die het enkelvoudige X kruis bevat.

.
Merk op hoe de winterzonnewende zon over stèle 60 heen valt. Stèle 60 bevat twee
vierpuntige kruisen X (één links en één rechts).

(http://alignment2012.com)

Tijdens de winterzonnewende in periode 2012, lijnt het Aard Kruis uit met het Galactische Kruis en wordt één! In Izapa worden de twee kruisen één!

 

Maya Scheppingsverhaal

Het Maya scheppingsverhaal gaat over de oorsprong van de schepping toen de zonnegod geboren werd. In dit scheppingsverhaal komen we de vier en achtpuntige kruisen ook tegen.

Pacal’s zoon K’inich Kan B’alam II staat afgebeeld in de Tempel van het Kruis in Palenque met een Chak die het schild van de schildpad kraakte zodat de zonnegod geboren kon worden. Hij staat afgebeeld met zijn laarzen met dubbele XX kruisen. De Chak die de schilpad opende staat afgebeeld met zijn arm door een vierpuntig kruis.

.

Links de Chak die de schildpad zijn schild kraakte. Merk de dubbele XX kruisen op het been van
K’inich Kan B’alam II. Merk ook op dat de Chak zijn armen door een vierpuntig kruis gestoken heeft.

 

Tempel van het Kruis Palenque

 Het scheppingsverhaal van de opening van de schilpad zijn schild en de geboorte van de zonnegod kunnen daarom direct geassocieerd worden met het enkelvoudige X kruis (Chak) en het dubbele kruis (laarzen van K’inich Kan B’alam II)!

Het scheppingsverhaal van het planten van de drie Hart Stenen van de schepping is ontcijferd door Linda Schele. De gebeurtenis van het zetten van de drie stenen wordt toegeschreven aan Wak-Chan-Ahaw ofwel de "verheven hemel" die geïdentificeerd is als hun maïsgod ofwel zonnegod. Een gedetailleerd verslag staat hier te lezen:
http://www.mesoweb.com/pari/publications/RT10/Creation.pdf

In het artikel beschrijven Linda Shele’s en Kristhaan D. Villela het scheppingsverhaal dat ontleed is van de teksten die voorkomen op Quirigua stèle C en teksten die gevonden zijn in Palenque. Volgens Schele en Villela beschrijft het scheppingsverhaal de beweging van de sterrenhemel op 13 augustus 690 v.Chr. (4 Ahau, 8 Kumk’u) en de beweging van de sterrenhemel op de reciproque datum 5 februari 691 v. Chr. Merk op dat Linda Schele de Floyd Lounsbury 584285 correlatie gebruikt voor omrekening van de Lange Telling kalender naar de Gregoriaanse kalender. De Goodman, Martinez, Thomson (GMT) correlatie 584283 voor de datum 4 Ahau, 8 Kumk’u correspondeert met 11 augustus 690 v. Chr.

.

Scheppingsverhaal Schele-
Villela

Het scheppingsverhaal gaat over hoe de Melkweg en de oorsprong van de schepping (kruising van ecliptica en de Melkweg bij de Donkere Kloof) zich verplaatsen door de nachtelijke hemel. Terwijl de oorsprong van de schepping zichtbaar is kort na zonsondergang, verschijnen de drie stenen en schilpad van de schepping (Orion-Tweelingen) pas bij zonsopkomst de volgende dag. De zonnegod wordt geboren door het kraken van het schild van de schildpad door de Chak tijdens de ochtendschemering zoals we boven al toelichten. Het dubbele kruis XX en het enkele kruis X worden beiden in verband gebracht met deze gebeurtenis.

Ondanks het feit dat Schele en Villela een nauwkeurige beschrijving geven hebben van de nachtelijke hemel op 11 augustus 690 v. Chr. (GMT correlatie), vragen we ons toch af wat deze dag nu zo bijzonder maakt? Dezelfde beweging van de sterrenhemel vindt ieder jaar plaats, dus de vraag dient zich aan waarom vonden de Maya dit nu zo bijzonder?

John Major Jenkins legt uit dat het Maya scheppingsverhaal in werkelijkheid gaat over de uitlijning van de zon met de Maya Heilige Boom (kruising ecliptica en Melkweg) gedurende de zonnewenden. Dit is gecodeerd in Izapa voor de winterzonnewende van de 2012-periode (1978-2017). De wedergeboorte van de zonnegod in stèle 67 symboliseert de geboorte van de nieuwe zon of de Nieuwe Tijd.

Het scheppingsverhaal beeldt echter ook de precessie zelf uit:

.

De goden in hun kano op weg naar de oorsprong van de schepping.

In het plaatje boven zien we de goden afgebeeld op weg naar de plaats van de schepping (drie stenen en schildpad) op de nacht van 11 augustus. Aan boord zijn de roeigoden, de maïsgod (die de zon voorstelt) evenals de dierenriem tekens die overeen komen met de knooppunten van de Maya Heilige boom. Deze dierentekens corresponderen met Scorpioen-Boogschutter en Tweelingen-Stier.

Het Maya scheppingsverhaal spreekt over de reis van de zon op zonnewende en equinoxen gedurende een precessie cyclus!

De reis van de maïsgod start in de oorsprong van de schepping, bij de kruising van de ecliptica en Melkweg een halve precessiecyclus geleden rond 10.500 v. Chr. toen de zon uitlijnde in het Schorpioen-Boogschutter knooppunt op de zomerzonnewende. De zon komt gedurende de 2012-periode aan in de andere plaats van de schepping. Het is het Heilige Boom knooppunt Tweelingen-Stier waar de zon zal uitlijnen gedurende de zomerzonnewende (drie stenen en schildpad). Tegelijkertijd zal de zon uitlijnen tijdens de winterzonnewende met het knooppunt in Schorpioen-Boogschutter. Het is de tijd van een New Age, Nieuwe Tijd, de wedergeboorte van de Maya zonnegod!

 

Kalenders en Grote Galactische Conjuncties

We vinden de kruissymbolen ook terug in de Maya kalenders.

Haab Kalender

De eerste maand van de Haab kalender is de maand Pop en 0 Pop stelt nieuwjaar voor. Het is een hiëroglief die een diagonaal en een verticaal vierpuntig kruis heeft. Wanneer beide over elkaar heen gelegd worden ontstaat het achtpuntige kruis!

De tweede maand van de Haab kalender is Wo of Uo en de hiëroglief hiervoor is een diagonaal kruis. Dit Maya hiëroglief Uo wordt vertaald als ‘zwarte kruising’.

De derde maand van de Haab kalender is Zip or Sip en de hiëroglief hiervoor bevat ook een diagonaal kruis. Het wordt vertaald als ‘rode kruising’.

De Haab was de Maya zonnejaar kalender en bestond uit achttien maanden van twintig dagen plus een periode van zogenaamde vijf ‘slechte’ dagen. Victoria Bricker (1982) schatte dat de Haab voor het eerst in gebruik genomen werd rond 550 v. Chr. op een winterzonnewende dag!

.

Haab hiërogliefen, merk op dat de Pop hiëroglief hierboven twee vierpuntige kruisen bevat die indien over elkaar heen gelegd een achtpuntig kruis vormen. Waarom worden Uo en zip met kruisingen geassocieerd?

Is het toeval dat beide kruis hiërogliefen Uo en Zip beiden met kruisingen in verband worden gebracht? Zou de zwarte kruising corresponderen met het Bootschutter-Scorpioen knooppunt bij de Donkere Kloof terwijl de rode kruising overeenkomt met het Stier-Tweelingen knooppunt? Deze laatste plaats was de plaats waar de Chak (wat rood betekent) het schild van de schildpad kraakte voor de wedergeboorte van de zonnegod.

.
Pop

.
Uo

.
Zip

De dubbele vierpuntige kruisen die wanneer over elkaar heen gelegd een achtpuntig kruis vormen.

Vierpuntig kruis

Vierpuntig kruis

Nieuwjaar

Zwarte kruising, Donkere Kloof, Boogschutter-Schorpioen knooppunt

Rode kruising, rode Chak die de schildpad kraakte Stier-Tweelingen knooppunt

Begin van de Haab kalender zou samenvallen met de winterzonnewende

Haab associaties met de Grote Galactische Conjuncties


Lange Telling Kalender

Ook de Kin tekens (dag tekens) van de Maya Lange Telling kalender zijn kruisen:

.

Kin hiërogliefen, twee heel verschillende vierpuntige kruisen,
Wanneer ze over elkaar heen gelegd worden vormen ze een achtpuntig kruis.

Het Kin teken wordt geassocieerd met de zon (Kin wordt vertaald als ‘Zon-dag-tijd’). De start datum van de Lange Telling Kalender is 4 Ahau, 8 Cumku

.
Tzolkin 4 Ahau

.
Haab 8 Cumku

Start datum Maya Lange Telling Kalender

Ahau betekent zonnegod (One Hunaphu), Cumku betekent donker.

De start en eind datum van de Lange Telling Kalender zijn onderling verbonden door de start datum 4 Ahau. Het is een groot mysterie waarom de Lange Telling Kalender begint op 11 augustus 3114 v. Chr. (GMT correlatie). Wat is er zo speciaal aan deze datum? Maar misschien is de start datum van de kalender wel zo gekozen dat deze zou corresponderen met het einde van de 13 baktuns cyclus en daarbij symbolisch de Grote Galactische Conjunctie weergeeft die plaatsvindt aan het einde van de kalender? De Kin tekens van de Lange Telling suggereren een Grote Galactische Conjunctie. (Kin betekent immers Zon-Dag en bestaat uit twee kruisen die samen een achtpuntig kruis vormen).

Indien de start en eind datum verbonden zijn door de 4 Ahau datum, dan zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat de start en eind datum doelbewust ‘symbolisch’ met elkaar verbonden zijn.

Start Datum Lange Telling, 4 Ahau  8 Kumku

Eind Datum Lange Telling, 4 Ahua, 3 Kankin

Ahau = zonnegod,  Kumku = donker

Zon lijnt uit met de Donkere Kloof

4 Ahau, 8 Kumku

Het 8 puntige kruis wordt het 4 puntige kruis.

.     Kin tekens

Wanneer de Kin tekens over elkaar heen gelegd worden ontstaat het achtpuntige kruis, maar ze bestaan uit twee afzonderlijke kruisen, de kruisen van de Grote Galactische Conjunctie.

Lange Telling start en eind datum associatie met de Grote Galactische Conjuncties

Schele herinnert ons eraan dat op 4 Ahau, 8 Cumku het Maya scheppingsverhaal uitgebeeld staat aan de hemel. Spoedig na zonsondergang op 11 augustus 690 v.Chr. (GMT correlatie) verschijnt de oorsprong van de schepping aan de hemel, de Melkweg en de Donkere Kloof zijn zichtbaar. Dit is het tijdstip waarop de kano met aan boord de roeigoden, de zonnegod en de vier dieren (tekens) van de Maya Heilige Boom hun reis aanvangen vanaf de oorsprong van de schepping. Hier zien we hoe hun aanvang van de reis verbonden is met de start datum van de Maya Lange Telling kalender, de 4 Ahau, 8 Cumku associatie (Grote Galactische Conjunctie nummers 4 en 8 en de zon en de Donkere Kloof conjunctie = Galactische Uitlijning).

Ze arriveren in de ochtend van 12 augustus (GMT correlatie) in de geboorteplaats van de zonnegod vlakbij de drie stenen (Orion) en schildpad (Tweelingen). De zonnegod (Ahau) heeft een reis in zijn kano afgelegd van het Boogschutter-Scorpioen knooppunt tot aan het Tweelingen-Stier knooppunt van de Maya Heilige Boom.

Op de reciproque datum 3 februari 691 v.Chr. (GMT correlatie), vervolgt de reis met aan boord de roeigoden zonnegod en de vier dieren van de Maya Heilige Boom en keren ze terug naar het startpunt van hun reis. Ze reizen nu van het Tweelingen-Stier knooppunt terug naar het Boogschutter-Scorpioen knooppunt en hebben een volledige precessie cyclus afgelegd!

We stellen daarom voor dat de vier Wereldtijdperken of de vier Zonnen van de Maya gedefinieerd worden door de Maya Heilige Boom en/of het Galactische Kruis dat synoniemen zijn. Het Galactische Kruis verdeelt de precessie cyclus in vier gelijke perioden van 6480 jaar elk.

We stellen voor dat het laatste Wereldtijdperk of zon niet startte op de aanvangsdatum van de Maya Lange Telling kalender, maar tijdens de vorige Grote Galactische Conjunctie 6480 jaar geleden!

Deze zal aflopen tijdens de huidige Grote Galactische Conjunctie in tijdvlak-2012. Het Maya scheppingsverhaal gaat over de vier Wereldtijdperken die al achter ons liggen en vijfde Zon die zal aanvangen op 21 december 2012 wanneer de zonnegod herboren zal worden tijdens de winterzonnewende op de Galactische Equator.


Azteeks scheppingsverhaal

De profetie van de terugkomst van de Azteekse god Quetzalcoatl is door veel schrijvers in verband gebracht met het aflopen van de Maya Lange Telling kalender, maar niemand is in staat gebleken om uit te leggen wie of wat Quetzalcoatl nu eigenlijk is. Wanneer we naar het plaatje hieronder kijken dan zien we Tezcatlipoca.

.
Rode Tezcatlipoca
Merk het achtpuntige kruis op op zijn rug

Tezcatlipoca is één van de vier scheppers in het scheppingsverhaal van de Azteken. Een andere schepper is Quetzalcoatl die een tegenstander was van Tezcatlipoca en samen schiepen en vernietigde ze elkanders creaties, de vijf zonnen of vijf wereldtijdperken van de Azteken.

Tezcatlipoca kon vier vormen (wit, rood, zwart en blauw) aannemen. In het plaatje hierboven verschijnt hij als de Rode Tezcatlipoca. Merk op dat hij een achtpuntig kruis op zijn rug draagt! Rode Tezcatlipoca is ook in verband gebracht met Mixcoatl die de vader was van Quetzalcoatl. Mixcoatl betekent ‘wolk slang’ en werd geïdentificeerd met de Melkweg in verschillende Meso-amerikaanse culturen waaronder de Azteken. De wolk in zijn naam is een metafoor voor de Melkweg, terwijl de slang een metafoor is voor zowel de slangachtige Melkweg als de ecliptica.

Dus zijn naam betekent in werkelijkheid ‘kruising van de ecliptica en de Melkweg’, de Heilige Boom.

.

Quetzalcoatl afgebeeld in de Codex Magliabechiano (16e eeuw).
Let op het kruis op het schild in zijn handen.

In de Codex Magliabechiano komt Quetzalcoatl voor met een schild in zijn handen met daarop het vierpuntige kruis! Wat anders zou de Katun profetie uit het boek van Chilam Balam dat spreekt over de ‘terugkomst van Kukulkan of Quetzalcoatl’ kunnen betekenen dan de terugkomst van het vierpuntige kruis! De Maya Lange Telling kalender eindigt op de dag 4 Ahau wat een symbolische verwijzing is naar het vierpuntige kruis van de Grote Galactische Conjunctie in tijdperk-2012.


Codex Borgia

De Codex Borgia is een manuscript waarvan men aanneemt dat het geschreven is voor de Spaanse inquisitie van Midden Amerika. De codex omvat 76 bladzijden en we vinden in deze codex velen voorbeelden van vier en achtpuntige kruisen in afbeelding van het Azteekse scheppingsverhaal.

.

 

.

Codex Borgia pagina 26
Het groene kruis is het Galactische Kruis, het rode kruis is het Aard Kruis.

Op pagina 26 zien we de goden op het Galactische kruis terwijl de aardse stervelingen die bloed overgeven en geofferd worden zich op het Aard Kruis bevinden.

.

Pagina 40 Codex Borgia

Op pagina 40 van de Codex Borgia vinden we een centrale god (zonnegod?) die lijkt te worden geofferd. We zien 8 zonnewielen met 8 spaken die verbonden zijn met de god terwijl er een negende zonnewiel ter hoogte van zijn buik bevindt. Deze acht goden lijken de centrale god te offeren en snijden met hun vuursteen messen in de achtste spaak van het zonnewiel om er het hart van de zonnegod uit te halen. Bloed stroomt uit de zonnewielen. In alle gevallen snijden de goden alleen in de spaken van de zonnewielen die corresponderen met het Galactische Kruis!

In de collectie ‘Aubin Goupil’ die bewaard wordt in de Mexicaanse Nationale Bibliotheek vinden we een afbeelding van de vijf ‘Ciuateteo’, de vrouwen die in godinnen veranderden. In deze collectie vinden we het zonnewiel dat samengesteld is uit twee verschillende vierpuntige kruisen!

 

.

.

Links: zonnewiel, het groene kruis stelt het Galactische Kruis voor terwijl het rode kruis het Aard Kruis voorstelt. Offers op pagina 40 van de Codex Borgia worden alleen gemaakt op de kruising die correspondeert met het Galactische Kruis! In the plaatje linksonder zien we precies waar in het groene kruisde incisie gemaakt wordt.
Rechts: De collectie die bewaard wordt in de Mexicaanse Nationale Bibliotheek laat duidelijk zien dat het zonnewiel uit twee afzonderlijke kruisen bestaat.

Onderaan pagina 40 van de Codex Borgia vinden we twee tempels en een balspelterrein in het midden. In het balspelterrein vindt een geboorte plaats, vermoedelijk de geboorte van de zonnegod. Rode Tezcatlipoca (geassocieerd met het achtpuntige kruis, zie boven) en Tlazolteotl zijn de wroetvrouwen tijdens de geboorte van de zonnegod.

De Azteken associeerde de Grote Galactische Conjuncties met dood en bloedoffers wat het einde van een wereldtijdperk of zon voorstelt. De wedergeboorte van de zonnegod wordt gesymboliseerd door het begin van een nieuwe zon! Merk ook op dat de rand van de pagina versierd is met quincunxen (X kruis met vier punten op de hoeken)!

.

Pagina 44 Codex Borgia

Op pagina 44 van de Codex Borgia vinden we in het midden wederom een zonnewiel met acht spaken. Het is dit keer in het centrum geplaatst van een vierpuntig kruis (de vier witte uitgangen in the diagram). Vanuit het hart van het zonnewiel groeit een boem met twee takken die zich vertakken in totaal vier takken. Deze boom stelt de Heilige Boom voor. Uit het bladerdek van de Heilige Boom zien we acht vierpuntige kruisen te voorschijn komen. De scènes rond de centrale zon in het midden van het vierpuntige witte kruis stellen waarschijnlijk het einde van de vorige wereldtijdperken voor. Links wordt een god door een jaguar in zijn neus gebeten; dit stelt het tijdperk voor dat eindigde met jaguars. Rechts zien we een Quetzal vogel en een god die in zijn neus gebeten wordt door een adelaar.

Het eerste wereldtijdperk werd het tijdperk van de Nahui-Ocelot of Vier-Jaguar genoemd! Het tweede tijdperk werd Nahui-Ehecatl of Vier-Wind genoemd. Het derde tijdperk werd genoemd ‘Nahui-quiahuitl’ of Vier-Regen en het vierde tijdperk werd Nahui-Atl of Vier-Water genoemd. Terwijl de Azteken spreken over de vijf Zonnen benadrukken ze het belang van de het getal vier omdat deze refereert naar het vierpuntige kruis, het Galactische Kruis van de Heilige Boom!

 


Zonnesteen

Het achtpuntige kruis komt ook voor in de Azteekse zonnesteen en wel als twee verschillende kruisen. In het centrum van de zonnesteen staat de zonnegod Tonatiuh afgebeeld.

In de binnenste cirkel van de zonnesteen vinden we de vier vorige wereldtijdperken afgebeeld. De vier vierkanten die om de central god (blauwe kruis) afgebeeld zijn stellen deze vier vorige wereldtijdperken voor.

Bovenaan in het rechter vierkant zien we de jaguar. Links vinden we wind, onder wind vinden we de helse regen en onderaan rechts in het vierkant vinden we water. Dit zijn de elementen die de oorzaak waren voor het einde van de vier Zonnen volgens de Azteekse scheppingsverhalen. De volgende ring vanuit het centrum bevat de 20 dagtekens van de Azteekse kalender. De volgende ring bevat quincunxen! De ring met de quincunxen is de ring die tevens de speerpunten heeft die de Heilige Boom en Galactische Kruis afbeelden (groene kruis).


.

 

 

.

Azteekse zonnesteen. Het rode kruis stelt het Aard Kruis voor. Het groene kruis is het Galactische Kruis. Het zijn twee verschillende kruisen! De zonnegod staat centraal afgebeeld. De zwarte cirkels bevatten het Acatl hiëroglief die het samengaan van het Aard Kruis en Galactische Kruis voorstelt!

Onderaan de zonnesteen vinden we de twee Xiuhcoatl slangen (onderaan groene kruis). Deze slangen zouden de Melkweg voorstellen waarbij de staart de Pleiaden voorstellen en de bek van de slang de Donkere Kloof van de Melkweg. De hoofdtooi van de slangen bevat zeven sterren, deze stellen de Pleiaden voor. Het feit dat we deze slangen onderaan de voet van het groene kruis tegenkomen benadrukt het feit dat dit kruis inderdaad het Galactische Kruis is.

In de rand van de kalender vinden we bovendien acht gelijk verdeelde gaten.

Bovenaan de zonnesteen (zwarte cirkel bovenaan) in een vierkant vinden we de dag en jaardrager teken Acatl (Riet) samen met het nummer 13 (Acatl is het 13e dagteken wanneer we tegen de wijzers van de klok in gaan vanaf het bovenste dagteken aan de top). Acatl wordt geassocieerd met Tezcatlipoca en het hiëroglief bestaat uit een boom. We suggereren dat deze boom de Heilige Boom zou kunnen voorstellen! Het dagteken Acatl van de Heilige Boom verschijnt in de dagteken ring precies op de positie die uitlijnt met het Aard Kruis (rode kruis)!

Omdat het Acatl (Heilige Boom) teken zowel bovenaan het Galactische Kruis (bovenste zwarte cirkel) verschijnt als ook precies op de positie van het Aard Kruis (onderste zwarte cirkel), stellen we voor dat dit suggereert dat de twee kruisen (Aard en Galactisch Kruis) in elkaar over kunnen gaan en één kunnen worden.

.

.

.

.

Bovenaan: Quincunxen in de ring die het Galactische Kruis bevat (groene kruis). Onderaan links:
De
Xiuhcoatl slangen stellen de Melkweg voor, de zeven witte cirkels zijn de Pleiaden
Onderaan midden: Acatl die de Heilige Boom voorstelt.
Onderaan rechts: Acatl lijnt uit met het Aard Kruis! (zwarte cirkel onderaan, zie vorige pagina)

Bewijs dat de zonnesteen werkelijk een achtpuntig kruis bevat kan gevonden worden in de Codex Vindobonensis. In deze codex wordt het Galactische Kruis in precies dezelfde stijl afgebeeld als de zonnesteen. De speerpunten die gebruikt zijn voor het Galactische Kruis zijn identiek. De Codex Vindobonensis laat er geen twijfel over bestaan dat we het hier over twee verschillende kruisen hebben omdat één kruis rood is (Galactische Kruis) en de ander wit (Aard Kruis)

.
Codex Vindobonensis, Galactisch Kruis is rood, Aard Kruis is wit

Het Azteekse scheppingsverhaal, de gevechten tussen Tezcatlipoca (achtpuntig kruis) en Quetzalcoatl (vierpuntig kruis), hun creaties van de vijf Zonnen, de associatie van de vader Mixcoatl met de Heilige Boom, de Codex Borgia en de zonnesteen tonen allen de importantie van de kruisen aan.

Het Meso-amerikaanse scheppingsverhaal van zowel de Maya als de Azteken spreekt van de vier Grote Galactische Conjuncties die voorkomen tijdens de precessie cyclus. Dit staat ons toe te suggereren dat de Grote Galactische Conjuncties in aller waarschijnlijkheid hun vier Zonnen of vier Wereldtijdperken bepalen.

 

Galactische Vlinder

De oorsprong van de ‘Galactische vlinder’ wordt nog hevig betwist maar we weten zeker dat het in ieder geval een symbool van de Azteken was. Na de nieuwe onthullingen in dit artikel waarin we het belang van het achtpuntige kruis in relatie met de Grote Galactische Conjuncties aangetoond hebben en het feit dat de Azteekse zonnesteen kalender ook het achtpuntige kruis bevat, leidt het geen twijfel meer dat de Galactische Vlinder ook een vorm van een achtpuntig kruis is en dat dit symbool een Grote Galactische Conjunctie uitbeeldt!

.

De Galactische Vlinder bevat twee verschillende vierpuntige kruisen

Voor een uitgebreide studie naar de betekenis van dit symbool en haar esoterische grondslag, verwijzen we naar ons artikel The Mysteries of the Maya Symbols and the epochs of crucial world transformationsConclusies

We hebben in overvloed bewijzen getoond van het voorkomen van kruissymbolen in de Maya artefacten die geassocieerd kunnen worden met de Maya Heilige Boom en in het bijzonder met de Grote Galactische Conjunctie die samenvalt met het einde van de Maya Lange Telling kalender.

Hoewel de kruisen al twee eeuwen eerder opgemerkt zijn en er aanwijzingen gegeven zijn voor hun betekenis in de ‘Heilige Doctrine’ (Madame Helena Blavatsky), zijn er sindsdien (naar ons weten) geen speciale studies meer verricht naar dit onderwerp. Als vervolg op ons vorige artikel (The Mysteries of the Maya Symbols and the epochs of crucial world transformations) waarin deze uitleg en connectie als eerste werd voorgesteld, is dit werk tot stand gekomen op grond van nieuwe bewijzen van het voorkomen van deze kruissymbolen in de Maya artefacten en hun relatie tot de Maya Heilige Boom.

We hebben vastgesteld dat de vier en achtpuntige kruisen die we in overvloed zien in de Maya artefacten corresponderen met de Maya kosmogonie concepten en andere symbolen; ze verklaren waarom het einde van de Lange Telling in 2012 zich zo dichtbij afspeelt van de Grote Galactische Conjunctie.

We geven daarom de suggestie mee dat de Maya Heilige Boom ook staat voor het Galactische Kruis die de viervoudige aard van de precessie cyclus bepaalt en zo het Grote Jaar in vier gelijke cycli onderverdeelt; vanuit dit gezichtspunt gezien definieert zij de tijdvlakken van de Maya en de Azteken waarover hun scheppingsverhalen spreken.

Lees verder in deel II

 

Dank

Ik zou graag mijn dank uit willen spreken aan professor Dr. Sergey Smelyakov (www.astrotheos.com) voor de inspiratie voor dit artikel en zijn hulp. Zonder zijn vasthoudendheid om de Galactische Vlinder te onderzoeken, zou mijn onderzoek naar de Maya kruissymbolen nooit hebben plaatsgevonden. Onze samenwerking is zeer succesvol geweest en op geen enkele manier beschouw ik dit artikel als de vrucht van mijn eigen werk. Het is de vrucht van de velen intellectuele gedachtewisselingen die we hebben gehad over het vier en achtpuntige kruis in relatie tot uw solaire zodiak model en de associatie met de Maya cultuur.

 

Referenties

http://realtravel.com/san_cristobal_de_las_casas-journals-j3562935.html

http://www.travelblog.org/North-America/Mexico/Chiapas/blog-195210.html

http://www.ancientscripts.com/ma_ws.html

http://www.astrotheos.com/

http://www.soulsofdistortion.nl/Galactic%20Alignment.html

http://alignment2012.com/

http://members.shaw.ca/mjfinley/palenquecross.html

http://www.ancientscripts.com/maya.html

http://www.mesoweb.com/pari/publications/RT01/RT01_01.html

http://www.mesoweb.com/pari/publications/RT10/Creation.pdf

http://www.humnet.ucla.edu/humnet/arthist/icono/christenson/maya.htm#fig8

http://www.mesoweb.com/pari/publications/RT10/Astronomy.pdf

http://www.share-international.org/index.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclologie

http://en.wikipedia.org/wiki/Aztec_sun_stone

http://www.harleston13.com/zodiac.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Codex_Borgia

http://www.maverickscience.com/arch-sun-planets.htm

http://user.uni-frankfurt.de/~klaudius/Dateien/Codex%20Borgia%20Tafeln%2029-46.html

http://www.famsi.org/spanish/research/loubat/Booklets/Seler_Borgia_1.pdf

http://www.famsi.org/spanish/research/loubat/Booklets/Seler_Borgia_2.pdf

 

Reclame door Souls of Distortion

Souls of Distortion © 2007

Home: www.soulsofdistortion.nl